Breaking News

กฎหมายสอบราชการภาค ข. เตรียมตัวสอบราชการตั้งแต่วันนี้ เพื่อสบายในวันหน้า

กฎหมายสอบราชการภาค ข.

จากบทความที่แล้วเรื่องการ ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ เราได้อธิบายไปแล้ว เพื่อนๆ ก็พอจะได้แนวคำถาม คำตอบกันไปบ้างแล้ว มาในวันนี้ เรื่องนี้ ก็เป็นหนึ่งใน กฎหมายสอบราชการภาค ข. ด้วยเช่นกัน ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว

        ในกรณีที่มีการยุบ เลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใด ๆ ทั้งหมด หรือบาส่วนนั้น ห้ามมิให้ตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจที่มีลักษณะคล้ายหน่วยงานที่พึ่งยุบไป

กฎหมายสอบราชการภาค ข.

กฎหมายสอบราชการภาค ข. การตั้งหน่วยงานที่เคยยุบไปแล้ว ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.

        หากจะวิเคราะห์ข้อนี้ในแง่ของกฎหมายนั้น กฎหมายสอบราชการภาค ข. ในข้อนี้ก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การที่หน่วยงานใดหรือภารกิจใดจะถูกยุบนั้นต้องผ่านขั้นตอนมากมาย ใช้เวลานานพอสมควรที่จะมานั่งวิเคราะห์กันว่า ควรยุบหรือไม่ควรยุบ กว่าจะผ่าน ก.พ.ร. และรัฐมนตรีเห็นชอบนั้นก็ต้องใช้เวลาและผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดีแล้ว ฉะนั้นการจะตั้งหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นไปได้อยาก

        หากมองไปถึงเรื่อง กำลังพลที่ถูกย้ายไปอยู่ส่วนราชการอื่นอีกจะต้องรู้สึกมากแค่ไหนสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กฎหมายสอบราชการภาค ข.

        งานราชการ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแผนบริหารราชการแผ่นดิน  และมีเหตุจำเป็นในเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร. ก่อน

        กฎหมายสอบราชการภาค ข. ในข้อนี้ถ้าวิเคราะห์ถึงเรื่องการต้องจำนั้น ก็จะต้องมานั่งจำนะครับ เพราะว่าผู้ที่เห็นชอบให้ยุบหน่วยงานนั้นคือ คณะรัฐมนตรี แต่ถ้าจะตั้งกลับมาใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร. ก่อน ดูแล้วก็อาจจะงงๆ แต่ก็ต้องจับจุดให้ได้ครับ ไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะหลงทางก็ได้ และทำให้เสียคะแนนไปเลยนะครับ