Breaking News

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 90 อัตรา (เจาะแบบทดสอบกรมราชทัณฑ์แบบชี้เป้า1)

 1. การทดสอบข้อเขียน 200 คะแนนในที่นี้หลายคนอาจกังวลว่าการทดสอบข้อเขียนนี้อาจมีแบบเขียนตอบหรืออัตนัยหรือเปล่า จากประสบการณ์การสอบของผมเมื่อปี 2562 นั้น ขอบอกว่าไม่มีข้อสอบที่ต้องเขียนตอบครับ ข้อสอบเป็นข้อกากบาท ในส่วนนี้ขอให้สบายใจได้เลย เนื้อหาประกอบไปด้วย 5 เรื่องตามไฟล์ประกาศได้แก่
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เฉพาะหมวด ๖ หมวด ๗ หมวด ๘ หมด ๙ และหมวด ๑๐ ถ้าจะเอาแค่สอบขอแนะนำให้อ่านเฉพาะหมวดตามที่ประกาศพอครับ เพราะเท่าที่จำข้อสอบได้นั้น ผู้ออกข้อสอบจะเน้นหนักไปที่เรื่องวินัยและการกระทำผิดวินัย โทษที่จะได้รับ ถ้ามีเวลาเหลือก็ให้อ่านทั้งฉบับ เพื่อให้ทราบถึงที่มาที่ไปและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
  • พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 2560 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ (กฎกระทรวง กำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562) ถ้าอ่านตามประกาศนั้นเห็นได้ว่ากรมพยายามเน้นจุดที่น่าจะออกสอบ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่จะต้องปฏิบัติทั้งสิ้น ในส่วนนี้แนะนำให้อ่านเน้นจุดตามที่ประกาศแต่ถ้ามีเวลาเหลือก็ให้อ่านกฎกระทรวงที่ออกตามพรบ.ปีล่าสุดครับ
  • พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ เนื้อหาในส่วนนี้จะมีไม่เยอะมากครับ แต่จะแนะนำให้อ่านและจำให้ขึ้นใจจะยิ่งดีมากครับ เพราะเนื่องด้วนลักษณะงานที่เราต้องปฏิบัติที่มีโอกาสเอื้อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์อยู่ตลอดเวลาหากเราจำได้ขึ้นใจ เมื่อสอบติดรับราชการเราก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เนื้อหาในส่วนนี้ต้องขอแนะนำว่าให้ท่านอ่านให้มากไม่น้อยกว่าสามเรื่องที่ผ่านมา เพราะส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาตามพรบ.นี้จะนำไปออกข้อสอบเกือบทุกสนามเลยก็ว่าได้ เพราะเนื่องด้วยเป็นกฎหมายที่จะปลูกฝังจิตสำนึกการรับราชการให้เรา ซึ่งแต่ละมาตราก็มีเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายไม่ยากต่อการจำ ขอเพียงเราแบ่งเนื้อหาให้ดีครับ
  • เหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ และนโยบายของกรมราชทัณฑ์ เนื้อหาในส่วนนี้จะเปลี่ยนไปตามนโยบายของกรม ก็ขอให้ผู้สอบได้ศึกษาถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เรื่องเด่นที่กรมได้ขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ เช่นสมัยผมสอบก็จะเน้นที่เรื่อง 4S SMART STORNG SERVICE SUCCESS ให้เราท่องจำให้แม่นเลยครับ หรือไม่บางทีนโยบายบางอย่างที่เคยทำแล้วได้ผลดีอย่างเช่น 5ก้าวย่าง ก็สามารถนำมาออกข้อสอบได้เช่นกัน