Breaking News

กระจายอำนาจการตัดสินใจ และใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานราชการ

กระจายอำนาจการตัดสินใจ

เมื่อได้มีการ กระจายอำนาจการตัดสินใจ ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตามและกำกับดูแลการใช้อำนาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจไว้ด้วย เพื่อให้การบริหารงานเป็นได้ด้วยความรัดกุมและรอบคอบมากที่สุด ระบบราชการต้องมีหน้าที่ตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพื่อสอดส่องดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ไม่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการ เห็นหรือไม่ครับว่า หน่วยงานของรัฐก็พยายามลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อยู่เป็นประจำ เพราะไม่ใช่แค่ประชาชนเบื่อนะครับ แต่ตัวเจ้าหน้าที่เองก็มีความเบื่อเช่นกัน ถ้าขั้นตอนนั้นยุ่งยากซับซ้อนเกินไป

กระจายอำนาจการตัดสินใจ

กระจายอำนาจการตัดสินใจ บริการเพื่อความเป็นเลิศแก่ประชาชน สะดวกและรวดเร็ว

กระจายอำนาจการตัดสินใจ ในการนี้ หากสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้วจะเป็นการลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่เกิดผลเสียหายแก่ราชการ ให้ส่วนราชการดำเนินการให้ข้าราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกำลังเงินงบประมาณ ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนั้นหน่วยงานราชการได้พยายามสร้างนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อมาบริการประชาชน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ที่ถูกพัฒนามาให้ตอบโจทย์กับโลกยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยกตัวอย่างเช่นระบบการจองคิวมากมายที่ถูกพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่ที่น่าประทับใจและเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดนั่นคือ บริการของสำนักงานขนส่งที่พัฒนาแอปพลิเคชั่นทั้งการจองคิวที่ใช้ได้จริง การอบรมออนไลน์เพื่อต่อใบขับขี่ และบริการอีกมากมายที่ออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เรียกได้ว่าดีมากเลยดทีเดียว

กระจายอำนาจการตัดสินใจ

เมื่อส่วนราชการใดได้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง หรือได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแล้ว ให้ส่วนราชการนั้นเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่รัฐได้จัดทำไว้เพื่อประชาชนและความราบรื่นของงานราชการ