Breaking News

การกระจายอำนาจ สรุปและอธิบายให้ชัดอีกรอบเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

การกระจายอำนาจ

การ “มอบอำนาจ” ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ สัมพันธ์กับเรื่อง “ปฏิบัติราชการแทน” เป็นส่วนหนึ่งของ การกระจายอำนาจ

การมอบอำนาจให้ ปฏิบัติราชการแทน คือ การที่ผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่กว่าก็อยู่ตรงนั้นแหละ แต่ท่านมีภารกิจเยอะ เลยต้องมอบให้บุคคลตำแหน่งรองลงมา “ปฏิบัติราชการแทน” ทั้งนี้ เพื่อมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

เช่น ปลัดกระทรวง อาจมอบอำนาจให้ รองปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย คนที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น

การกระจายอำนาจ

การกระจายอำนาจ สรุปและอธิบายให้ชัดอีกรอบเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น

สั่งการให้ท้องถิ่นทำแผนพัฒนาห้าปีซึ่งเป็นแผนที่หน่วยงานราชการที่ต้องจัดทำเพื่อการวางแผน วางแนวทางการพัฒนางานของหน่วยงานนั้นๆ ว่าจะก้าวไปทางไหนในอีก 5 ปี ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เราจะทราบได้ว่าหน่วยงานนั้นจะมีภารกิจใดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชานได้มากน้อยเพียงใด

ลงนามสั่งโดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

การกระจายอำนาจ

ข้อสอบ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใด

ก.การสั่ง การอนุญาต

ข.การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ

ค.การดำเนินการอื่นใดของผู้ดำรงตำแหน่งใดให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง

ง.ถูกทุกข้อ

เฉลย ข้อ ง.

ข้อสอบ การกระจายอำนาจการตัดสินใจมุ่งผลเพื่อสิ่งใด

ก.กระจายความรับผิด

ข.แบ่งงานกันทำ

ค.ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

ง.ไม่มีข้อถูก

เฉลย ข้อ ค.

        เพื่อนสังเกตเห็นไหมครับ งานราชการนั้นเกิดมาเพื่อประชาชนอย่างเห็นได้ชัด หัวใจของการทำงานก็เพื่อประชาชาชน