Breaking News

การบริการราชการแผ่นดินที่ดี 7 ข้อที่ภาครัฐต้องทำเพื่อประชาชน

การบริหารราชการแผ่นดินที่ดี

การบริการราชการแผ่นดินที่ดี คือภารกิจของรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับข้อมูลและการปฏิบัติภารกิจของรัฐให้ประชาชนได้รับความสะดวกสูงสุดและ

การบริหารราชการแผ่นดินที่ดี พรฎ.บ้านเมืองที่ดี การบริการราชการเป็นไปเพื่อ

– ประโยชน์สุข

– ผลสัมฤทธิ์ภารกิจ

– ประสิทธิภาพคุ้มค่า

– ลดขั้นตอน ลดภารกิจ

– ยุบหน่วยงานไม่จำเป็น กระจายภารกิจ

– กระจายอำนาจตัดสินใจ

– อำนวยตอบสนองความต้องการ

การบริการราชการแผ่นดินที่ดี

การบริการราชการแผ่นดินที่ดี คือสิ่งที่หน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดบริการให้ประชาชน และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ใช้กับการจัดสรรงบประมาณด้วย และใช้กับการบรรจุแต่งตั้งด้วย ในส่วนตรงนี้ต้องขอบอกว่าการสอบเพื่องานราชการ นั้นในข้อนี้ต้องออกอย่างแน่นอนครับ ไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่ง ที่เราจะเน้นอีกทีเพื่อการสอบราชการครั้งนี้

– ส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ ตามวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี + การมีส่วนร่วม เปิดเผยข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

– ตำแหน่ง + เงินเดือน คำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน

– การมอบอำนาจ (ปฏิบัติราชการแทน) ผู้มอบพิจารณาถึง สะดวกประชาชน รวดเร็ว กระจายรับผิดชอบ ผู้รับมอบทำตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจ

การบริการราชการแผ่นดินที่ดี

         การบริหารราชการแผ่นดินที่ดี เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะออกข้อสอบมากที่สุด เราจะต้องเน้นเนื้อหาบทนี้ให้มากที่สุด และไม่ได้ยากด้วยนะครับ หากจับจุดดีๆ ก็จะไม่ยาก อยากให้ฝากหาคำคีย์เวิร์ดที่เป็นคำสั้นๆ ของตัวเองเพื่อให้เราทำข้อสอบได้ สำหรับตัวผมนั้นก็จะมีคีย์เวิร์ดสั้นๆ ดังนี้ครับ ประโยชน์ สัมฤทธิ์ ประสิทธิ์ ขั้นตอน ปรับปรุง อำนวย ประเมิน นี่คือคำที่ผมจดและท่องไว้สำหรับการนำไปสอบ และต้องจำเป็นสเต็ปให้ได้ ไม่ว่าใครจะหาคำไหนมาให้คุณ ผมอยากให้คุณนั้นค้นหาคำคีย์เวิร์ดเป็นของตัวเองนะครับ

         การสอบราชการในปีนี้ อยากเป็นกำลังใจให้กับผู้มีฝันที่ตั้งใจสอบราชการทุกท่านเลยนะครับ เพราะปีนี้หลายคนกำลังขมักขเม้นอ่านหนังสือ