Breaking News

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บังคับใช้เมื่อใด เทคนิคการจำนำไปใช้สอบ

แนวข้อสอบ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พระราชกฤษฏีกา

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกา นี้ให้ใช้บังคับ ใช้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อธิบาย พ.ร.ฎ. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

ข้อสอบจะออกเป็นสองลักษณะ คือ ถามวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กับ ถามวันที่มีผลใช้บังคับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวันถัดจากวันประกาศใช้

หมายเหตุ ราชกิจจานุเบกษา ขอให้ความหมายง่ายๆต่อน้องๆว่า หมายถึง “หนังสือพิมพ์ของทางราชการ” นั่นเอง คล้าย ไทยรัฐ เดลินิวส์ ของเอกชน จะมีประกาศแทบทุกวัน เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ถือว่าประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้วน่ะ…

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก.พ.ร.

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เจาะลึกแนวข้อสอบ เน้นจุดจำ จุดผิดบ่อย

ข้อสอบ พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก. ๙ กันยายน ๒๕๔๖               ค. ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

ข. ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖                 ง. ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖

เฉลย ข้อ ข.

ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใช้บังคับเมื่อใด

ก. ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖             ค. ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

ข. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖               ง. ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๖

เฉลย ข้อ ข.

มาตรา ๓ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด และจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร.

ข้อสอบ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ นี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด และจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ผู้ใดกำหนด โดยผู้ใดเสนอแนะ

ก. รัฐมนตรีกาหนดโดยปลัดกระทรวงเสนอแนะ

ข. นายกรัฐมนตรีกาหนดโดยคณะรัฐมนตรีเสนอแนะ

ค. คณะรัฐมนตรีกำหนดโดย ก.พ.ร. เสนอแนะ

ง. ไม่มีข้อใดถูก

เฉลย ข้อ ค.

(ข้อสังเกต พระราชกฤษฎีกานี้เกี่ยวพันกับ “ก.พ.ร.” อย่างยิ่ง)

ข่าวงานราชการ สรุปกฎหมายสอบราชการ สอบก.พ.63 ติดตามเราห้ามพลาด