Breaking News

การปฏิรูประเทศไทย หมวด 16 รัฐธรรมนูญ 60

ปฏิรูปประเทศไทย

การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

การปฏิรูประเทศไทย

มาตรา 257   การปฏิรูปประเทศ ตามหมวดนี้ต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

(1) การปฏิรูประเทศ ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ

(2) การปฏิรูประเทศ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ

(3) การปฏิรูประเทศ ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การปฏิรูประเทศไทย

มาตรา 258   ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล

จ. ด้านการศึกษา

(1) ให้สามารถเริ่มดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารบการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดย ไม่เก็บค่าใช้จ่าย

(2) ให้ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรค 6 ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิต วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพ ครู

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่

การปฏิรูประเทศไทย

มาตรา 261    ในการ การปฏิรูประเทศ ตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะ หนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการต่อไป

สรุปกฏหมาย สำหรับใช้สอบราชการ เคล็ดลับการสอบราชการอื่นๆ ได้ที่นี่