Breaking News

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

งานราชการ เรียกได้ว่าไม่มีงานใดที่จะไม่เกี่ยวกับประชาชนอย่างแน่นอน เพราะด้วยภารกิจหลักของการประกอบอาชีพราชการนั้นก็เพื่อที่จะขับเคลื่อนภารกิจของราชการให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ฉะนั้นแล้วการที่ประชาชนไปติดต่อสถานที่ราชการ ระยะเวลาที่รอคอยก็ย่อมเกิดขึ้น การบริหารบ้านเมืองที่ดี จึงกำหนดว่า ต้อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

        กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ไม่เพียงแต่จำกำหนดไว้เท่านั้น แต่หน่วยงานราชการต้องจัดทำและประกาศให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนว่าต้องใช้เวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเท่าไร กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ถือว่าเป็นข้อดีและมีประโยชน์อย่างมาก เพราะประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อจะได้ทราบว่าต้องใช้เวลาในการรอคอยในแต่ละขั้นตอนเท่าไร หรือทั้งกระบวนการที่มาติดต่อนั้นต้องมีระยะเวลารอคอยเท่าไร เพื่อจะได้บริหารจัดการเวลาที่จะมาได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเจ้าหน้าที่ให้ทำงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่ประวิงเวลา ทำงานตามระบบได้มากขึ้น

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ยังต้องทำระหว่างหน่วยงานราชการที่ติดต่อกันด้วย

        กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน นอกจากจะทำให้ประชาชนรับทราบแล้ว การติดต่อกันระหว่างส่วนราชการก็ต้องมีการแจ้งให้ทราบด้วย เพราะบางภารกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ต้องอาศัยการประสานและติดต่อกันอยู่ตลอดเวลา

        ถ้าหากหน่วยงานราชการนั้นๆ ไม่ได้กำหนดให้ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานไว้ หาก ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่า งานนั้นต้องมีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน หรือพิจารณาแล้วว่า ขั้นตอนใดที่ใช้เวลามากเกินไป ก.พ.ร. จะกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นปฏิบัติก็ได้

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

        ทั้งนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาส่วนราชการนั้นๆ ตรวจสอบเสมอให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ให้เกิดข้อคราหาได้ว่า ข้าราชการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม