Breaking News

ก.พ.ออกอะไรบ้าง เตรียมตัวสอบราชการ สอบก.พ.ยังไงให้ได้คะแนนเยอะ

ก.พ.ออกอะไรบ้าง

ก.พ.ออกอะไรบ้าง เตรียมความพร้อมก่อนสอบกพ. กัน ในวันนี้จะพูดถึงในวิชากฎหมายออกอะไรบ้าง สำหรับในวิชากฎหมายถึงลักษณะความรู้และการเป็นข้าราชการที่ดีนั้นจำนวนข้อที่ออกทุกอย่างเนี่ยมันจะออกประมาณ 6 ข้อซะส่วนใหญ่ในทุกเรื่อง

มันจะมีนะเรื่องของประมวลกฎหมายอาญานี่แหละที่มันจะได้มา 1-2 ข้อและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มันก็จะมี 2-3 ข้อ หรือมันก็จะเป็น 6 ข้อ ก.พ.ออกอะไรบ้างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกิจการบ้านเมืองแล้วก็ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและก็ตาม มาตรฐานนทางจริยธรรม

ก.พ.ออกอะไรบ้าง

ก.พ.ออกอะไรบ้าง เตรียมตัวสอบก.พ. สอบกฎหมายก.พ. เทคนิคการอ่านหนังสือให้จำได้แม่นยำ 100%

ซึ่งที่นี้เรามาดูกันว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยในแต่ละพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันทิศทางของข้อสอบและขอบเขตของเนื้อหามันจะมีอะไรบ้าง ก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร งานราชการ แผ่นดินในเรื่องนี้ มันจะพูดถึงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่มันแบ่งออกมาเป็นได้ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นรวมถึงการแบ่งหน้าที่การทำงานในจังหวัดในอำเภอในเทศบาล รวมถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ว่านายอำเภอหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

และมีอำนาจหน้าที่ของคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินก.พ.ออกอะไรบ้างอย่างเช่นนายกรัฐมนตรี การตั้งการยุบการเปลี่ยนแปลงกระทรวงทบวงกรมจังหวัดอำเภอตำบล พวกนี้ออกทั้งหมดแล้วฉะนั้นมีออกหมดมันจะถามว่าตราเป็นลักษณะอะไร รวมถึงการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนและการมอบอำนาจ คำถามในข้อสอบมาตรฐานเกี่ยวกับประเภทของการบริหารราชการแผ่นดินว่ามีทั้งหมด

ก.พ.ออกอะไรบ้าง

ส่วนอันนี้ออกปีที่แล้วก็ออก ส่วนพูดถึงเรื่องของอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในปีที่แล้วมันจะออกข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ข้อสอบก.พ.ปีล่าสุด หน้าที่ของหน่วยงานในส่วนราชการ คือเรื่องของการยุบการโอนจะต้องตราเป็นคำสั่งในลักษณะใดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีหน้าที่ในการเข้ามารักษาราชการแทนการขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็เราสามารถส่งมอบงานให้กับคนนี้ต่อได้ไหมแบบนั้น