Breaking News

ข้อมูลข่าวสารราชการข้อมูลสอบราชการ กฎหมายสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการ

ข้อมูลข่าวสารราชการข้อมูลสอบราชการ

(1) ข้อมูลข่าวสารราชการข้อมูลสอบราชการ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่

(2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์

(3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทํางานด้านการวางแผนหรือการสถิติ หรือสํามะโนต่างๆ

(4) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อ

(5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปกร เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา

(6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

(7) เป็นการให้ซึ่งจําเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต หรือสุขภาพของบุคคล (8) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่อํานาจตามกฎหมาย

(9) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

ข้อมูลข่าวสารราชการข้อมูลสอบราชการ

ข้อมูลข่าวสารราชการข้อมูลสอบราชการ เปิดสอบราชการ หางานราชการ หางานราชการวันนี้

ข้อมูลข่าวสารราชการข้อมูลสอบราชการ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้มีการจัดทําบัญชีแสดงการเปิดเผยกํากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดในกฎกระทรวง

– (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ต้องจําทําบัญชีแสดงการเปิดเผย

– (1) (2) ไม่ต้องจําทําบัญชีแสดงการเปิดเผย งานราชการ

4. การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อ เฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมาย

ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิ ยื่นคําของเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนนั้น ได้ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาคําขอดังกล่าว และให้แจ้งบุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า

ข้อมูลข่าวสารราชการข้อมูลสอบราชการ  งานราชการ

ข้อมูลข่าวสารราชการข้อมูลสอบราชการ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคําขอให้ผู้นั้นมีสิทธิ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่งไม่ยินยอม แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

สรุป ถ้าเราเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคําขอแก้ไข, เปลี่ยนแปลงต่อเจ้าหน้าที่, ถ้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการให้ก็ จบไป/แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยภายใน 30 วัน โดยยื่นคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ