Breaking News

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสารราชการ ข้อสอบสำหรับการสอบราชการ

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่จะมีถิ่นที่

อยู่ในประเทศไทย

สรุปนิยามคําว่า “บุคคล”

1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

2. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2. หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

(2) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พยามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล.

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เตรียมตัวสอบราชการ สอบราชการ กฎหมายสำหรับสอบราชการ

(3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้

(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้

(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

(ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ

(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ข้อมูล

(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล

(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล

(4) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสาร งานราชการ ส่วนบุคคลตามสมความเหมาะสม

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล สอบราชการ

3. หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของ รัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้น มิได้ ในข้อนี้ทำไม่ได้เลยนะครับ เพราะว่านั่นคือข้อมูลส่วนตัวของผู้นั้นนั่นเอง เราจะละเมิดมิได้ ทำไม่ได้อย่างยิ่งเลยหละครับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์แล้วหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูลก่อน… แต่ข้อ (1) – (9) ไม่ต้องได้รับความยินยอมก็สามารถเปิดเผยได้