Breaking News

ข้อสอบพรบ.ข่าวสาร ตีแผ่ข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แบบเจาะลึก ไม่พลาดประเด็นเด็ด

ข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

ข้อสอบพรบ.ข่าวสาร นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะกฎหมายฉบับนี้นั้น ได้เป็นเหมือนแม่บททางด้านกฎหมายหมากมายที่ต้องเรียนรู้ไว้ สำหรับการสอบภาค ก. และ ข.

106)ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ก. คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่าสามคน และมีข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข. กรรมการวินิจฉัยสามารถร่วมพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานใดก็ได้

ค. เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการจะเป็นกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไม่ได้

ง. ถูกทุกข้อ

ข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

ข้อสอบพรบ.ข่าวสาร เตรียมตัวสอบภาค ก. และ ข.  สำหรับการสอบราชการได้แล้ววันนี้ เพียงแค่คุณเปิดอ่านซ้ำๆ ทุกวัน

107)คณะกรรมการส่งคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยฯภายในกี่วัน

ก. 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคําอุทธรณ์

ข. 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคําอุทธรณ์

ค. 30 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคําอุทธรณ์

ง. 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคําร้อง

108) ข้อสอบพรบ.ข่าวสารสิ่งใดที่ต้องคํานึงถึงในกรณีที่คณะกรรมการต้องพิจารณาส่งคําอุทธณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยฯ

ก. อายุ การศึกษา ประสบการณ์

ข. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัย

ค. ตําแหน่งและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ง. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการวินิจฉัย

109)คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยฯให้ถือเป็น

ก. เอกฉันท์

ข. ที่สิ้นสุด

ค. เด็ดขาด

ง. ที่สุด

ข้อสอบพรบ.ข่าวสาร ข่าวบอลออนไลน์

110)ใครไม่ใช่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการโดยตําแหน่ง

ก. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ข. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ค. เลขาธิการวุฒิสภา

ง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

111) ข้อสอบพรบ.ข่าวสารหลักเกณฑ์ใดต่อไปนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตประกอบคําวินิจฉัยเสนอคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม

ก. ตามมติคณะรัฐมนตรี

ข. ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยฯเห็นสมควร

ค. ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี

ง. ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

112) อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ในแต่ละสาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายใด

ก. ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข. ระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ง. ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เพื่อนๆ สามารถติดตามกฎหมายที่ออกสอบราชราชการ ได้อีกมากมายที่เว็บของเรา เรารวบรวมไว้ให้โหลดได้ไปศึกษา และลองทำตามกัน และถ้ามั่นใจแล้วก็เข้าไป หางานราชการอัพเดทได้ตลอดเวลา