ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News

ข้อสอบ ก.พ. 63 ออกอะไรบ้าง

ข้อสอบ ก.พ 63 ออกอะไรบ้าง

ถ้าคุณกำลังจะเข้าสอบ ก.พ.ในปี 2563 นี้และยังสงสัยว่า

ช้อสอบ ก.พ. มีกี่ข้อ?

ข้อสอบก.พ. ออกเรื่องอะไรบ้าง?

บทความนี้จะตอบคำถามเหล่านี้ให้คุณ

สำหรับการสอบคัดเลือก ก.พ. ในปี 2563 ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบของวิชาที่ใช้สอบ โดยมีการเพิ่มรายวิชากฎหมายเข้ามา ซึ่งสามารถแบ่งได้ 5 หัวข้อ

 1. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 2. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 3. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 4. หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 5. เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

** อ้างอิงจาก ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 2 ก.ค. 62 (นร1004/ว12) **

เกณฑ์คะแนน ก.พ. 63

เกณฑ์ผ่านระดับ ปวช. ปวท/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรี

วิชาที่สอบ    คะแนนเต็ม   คะแนนที่ต้องได้

 1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย

– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 50 คะแนน

รวมทั้งหมด คะแนนเต็ม 150 แต่เราต้องทำให้ได้ 90 คะแนนถึงจะผ่าน

 1. วิชาภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม  50 ต้องทำให้ได้ 25 คะแนนถึงจะผ่าน

เกณฑ์ผ่านระดับ ปริญญาโท

วิชาที่สอบ    คะแนนเต็ม   คะแนนที่ต้องได้

 1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย

– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 50 คะแนน

รวมทั้งหมด คะแนนเต็ม 150 แต่เราต้องทำให้ได้ 97.5 คะแนนถึงจะผ่าน

 1. วิชาภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม  50 ต้องทำให้ได้ 25 คะแนนถึงจะผ่าน

สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยแต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษสามารถส่งหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(CU-TEP, TOEIC, TOEFL, IELTS และ TU-GET) ย้อนหลังได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดปัญหาเราสามารถสอบภาษาอังกฤษก่อนได้โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่สามารถยื่นได้มีดังนี้

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่สามารถยื่นได้      คะแนนเต็ม   คะแนนต้องได้อย่างน้อย

TOEFL       คะแนนเต็ม   120           คะแนนที่ต้องได้     60

TOEIC        คะแนนเต็ม   990           คะแนนที่ต้องได้     495

IELTS         คะแนนเต็ม   9              คะแนนที่ต้องได้     4.5

CU-TEP      คะแนนเต็ม   120           คะแนนที่ต้องได้     60

TU-GET      คะแนนเต็ม   1000         คะแนนที่ต้องได้     500

** ผลการทดสอบที่นำไปยื่นต้องยังไม่หมดอายุ **

จำนวนข้อสอบ (อ้างอิงจากข้อสอบ ก.พ. ปี 61-62)

ความสามารถทั่วไป 40 ข้อ

 • อนุกรม                 5      ข้อ
 • เลขทั่วไป         4      ข้อ
 • โอเปอเรตต์         1      ข้อ
 • ตาราง                 5      ข้อ
 • อุปมาอุปไมย         5      ข้อ
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์ 5      ข้อ
 • เงื่อนไขภาษา         5      ข้อ
 • สดมภ์                 5      ข้อ
 • ตรรกศาสตร์         5      ข้อ

ภาษาไทย 20 ข้อ

 • เรียงประโยค         5      ข้อ
 • แต่งประโยค         5      ข้อ
 • บทความสั้น         10     ข้อ

ภาษาอังกฤษ         25     ข้อ

 • CONVERSATION 5      ข้อ
 • VOCABULARY         5      ข้อ
 • STRUCTURE         5      ข้อ
 • READING         10     ข้อ

** คิดเป็น % จากจำนวนข้อทั้งหมดที่ออกสอบ **