Breaking News

ข้อสอบ ก.พ. 63 ออกอะไรบ้าง

ข้อสอบ ก.พ 63 ออกอะไรบ้าง

ถ้าคุณกำลังจะเข้าสอบ ก.พ.ในปี 2563 นี้และยังสงสัยว่า

ช้อสอบ ก.พ. มีกี่ข้อ?

ข้อสอบก.พ. ออกเรื่องอะไรบ้าง?

บทความนี้จะตอบคำถามเหล่านี้ให้คุณ

สำหรับการสอบคัดเลือก ก.พ. ในปี 2563 ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบของวิชาที่ใช้สอบ โดยมีการเพิ่มรายวิชากฎหมายเข้ามา ซึ่งสามารถแบ่งได้ 5 หัวข้อ

 1. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 2. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 3. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 4. หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 5. เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

** อ้างอิงจาก ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 2 ก.ค. 62 (นร1004/ว12) **

เกณฑ์คะแนน ก.พ. 63

เกณฑ์ผ่านระดับ ปวช. ปวท/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรี

วิชาที่สอบ    คะแนนเต็ม   คะแนนที่ต้องได้

 1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย

– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 50 คะแนน

รวมทั้งหมด คะแนนเต็ม 150 แต่เราต้องทำให้ได้ 90 คะแนนถึงจะผ่าน

 1. วิชาภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม  50 ต้องทำให้ได้ 25 คะแนนถึงจะผ่าน

เกณฑ์ผ่านระดับ ปริญญาโท

วิชาที่สอบ    คะแนนเต็ม   คะแนนที่ต้องได้

 1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย

– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 50 คะแนน

รวมทั้งหมด คะแนนเต็ม 150 แต่เราต้องทำให้ได้ 97.5 คะแนนถึงจะผ่าน

 1. วิชาภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม  50 ต้องทำให้ได้ 25 คะแนนถึงจะผ่าน

สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยแต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษสามารถส่งหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(CU-TEP, TOEIC, TOEFL, IELTS และ TU-GET) ย้อนหลังได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดปัญหาเราสามารถสอบภาษาอังกฤษก่อนได้โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่สามารถยื่นได้มีดังนี้

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่สามารถยื่นได้      คะแนนเต็ม   คะแนนต้องได้อย่างน้อย

TOEFL       คะแนนเต็ม   120           คะแนนที่ต้องได้     60

TOEIC        คะแนนเต็ม   990           คะแนนที่ต้องได้     495

IELTS         คะแนนเต็ม   9              คะแนนที่ต้องได้     4.5

CU-TEP      คะแนนเต็ม   120           คะแนนที่ต้องได้     60

TU-GET      คะแนนเต็ม   1000         คะแนนที่ต้องได้     500

** ผลการทดสอบที่นำไปยื่นต้องยังไม่หมดอายุ **

จำนวนข้อสอบ (อ้างอิงจากข้อสอบ ก.พ. ปี 61-62)

ความสามารถทั่วไป 40 ข้อ

 • อนุกรม                 5      ข้อ
 • เลขทั่วไป         4      ข้อ
 • โอเปอเรตต์         1      ข้อ
 • ตาราง                 5      ข้อ
 • อุปมาอุปไมย         5      ข้อ
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์ 5      ข้อ
 • เงื่อนไขภาษา         5      ข้อ
 • สดมภ์                 5      ข้อ
 • ตรรกศาสตร์         5      ข้อ

ภาษาไทย 20 ข้อ

 • เรียงประโยค         5      ข้อ
 • แต่งประโยค         5      ข้อ
 • บทความสั้น         10     ข้อ

ภาษาอังกฤษ         25     ข้อ

 • CONVERSATION 5      ข้อ
 • VOCABULARY         5      ข้อ
 • STRUCTURE         5      ข้อ
 • READING         10     ข้อ

** คิดเป็น % จากจำนวนข้อทั้งหมดที่ออกสอบ **