Breaking News

ข้าราชการยุคใหม่ ต้องปรับตัว ระบบบริการราชการแบบรัฐบาลดิจิทัล

ข้าราชการยุคใหม่

ข้าราชการยุคใหม่ ต้องปรับตัว ทำไมวันนี้ผมต้องพูดคำนี้ด้วยหละครับ ก็จะไม่ให้พูดคำนี้ได้อย่างไรเล่าครับ ก็ในเมื่อทุกวันนี้ต่างขับเคลื่อนไปด้วยดิจัลทั้งสิ้น การสร้างความคุ้นเคยกับโลกของดิจัลที่นับวันยิ่งจะก้าวล้ำกว่าเราไปอย่างมาก ก็ทำให้ข้าราชการอย่างเราต้องปรับตัวกันมากเลยทีเดียว

ไม่เพียงแต่ ข้าราชการ ที่อยู่ในหน่วย งานราชการ เท่านั้นที่ต้องปรับตัว เจ้าหน้าที่เองไม่ว่าจะเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่มีอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของภาครัฐ ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ต้องปรับตัวกันมากเลยทีเดียว

ข้าราชการยุคใหม่

องค์กรดิจทัล ข้าราชการยุคใหม่ ปรับตัวให้ทัน พัฒนาตนให้ได้ จะได้ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

คำถามคือข้าราชการยุคใหม่ที่เราพยายามพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรนั้น ก็มีการส่งเสริมกันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการอบรม ประชุม สัมมนา ต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดจุดประกายไฟที่ชักนำให้ทุกคนตื่นตัวที่จะเรียนรู้กับโลกของดิจิทัล

ซึ่งหากดูจากวัตถุประสงค์แล้วทุกอย่างก็ล้วนแล้วเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมาก เพราะด้วยระบบราชการนั้น เป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่มีภารกิจขับเคลื่อนบริการประชาชนให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไปได้

ข้าราชการยุคใหม่

แต่หากรัฐบาลไม่พยายามส่งเสริมบุคลากรของตัวเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนั้น ก็จะทำให้การดำเนินภารกิจ กิจกรรมของหน่วยงานรัฐนั้นดำเนินไปได้อย่างล่าช้า หรือติดอยู่กับอะไรเดิมๆ ที่ไม่มีการพัฒนา

ข้าราชการยุคใหม่ที่เราพยายามปลูกฝังกันมานั้น ช่วงของวัยนั้น นับว่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นต้องมาฉุดคิดกันแล้วละครับว่าจะพัฒนากลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างไร เพื่อให้องค์กรของภาครัฐดำเนินไปได้อย่างสง่างาม ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทันสมัย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน