Breaking News

งานสารบรรณ64 ปรับปรุงให้ทันสมัย สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อีกทางเลือกหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

งานสารบรรณ64

งานสารบรรณ64 ในเรื่องต่อไปที่เป็นประเด็นน่าสนใจอีกประเด็นนึงคือ ด้วยระบบสมัยนี้การรับส่งหนังสือนั้น ถ้าเรามัวแต่จะรับส่งกันทางไปรษณีย์ก็เห็นได้ว่าจะล่าช้าไม่ทันการ จริงอยู่สมัยก่อนนั้นได้มีการรับส่งหนังสือกันทาง Fax ซึ่งนับว่ามีความรวดเร็วพอตัวอยู่เหมือนกัน

แต่ในยุคนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีมากกว่าเดิมนั่นคืองานสารบรรณ64ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐเป็นดิจิทัลจึงได้พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา แต่ความเป็นจริงแล้ว ระบบนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้อย่างจริงจังมากนัก เพราะเนื่องด้วยไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังนั่นเอง

งานสารบรรณ64

งานสารบรรณ64 ฉบับปรับปรุงใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย สมกับยุคของการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลยคุใหม่และเทคโนโลยีที่พัฒนา

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ นั้นก็ได้ถูกกำหนดให้ใชในระเบียบงานสารบรรณปีนี้ด้วย แต่ถ้างานใดหรือข้อมูลใดที่เป็นความลับต่อระบบราชการแล้ว ก็สามารถใช้ระบบแบบเดิมได้ นั่นคือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ที่จะกำหนดชั้นความลับของหนังสือเอาไว้นั่นเอง

งานสารบรรณ64ระบบงานสารบรรณหากผู้รับได้รับหนังสือนั้นแล้ว ให้แจ้งตอบรับเพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้วนั่นเอง และถ้าผู้รับแจ้งตอบรับแล้วส่วนราชการผู้ส่งก็ไม่ต้องจัดส่งหนังสือตามไปอีก นับว่าเป็นระบบที่ดี และลดความซ้ำซ้อนของงานได้เป็นอย่างมาก

งานสารบรรณ64

การส่งหรือจัดเก็บข้อความด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้นให้ถือว่าเป็นการบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานแล้ว ไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วให้ยุ่งยากซับซ้อนลงไป

ไม่พลาดแน่นอนกับ สรุปกฎหมายสอบราชการ การสอบราชการวันนี้ เนื้อหาสอบ งานราชการ ที่พร้อมให้คุณได้ติดตามกันตลอดเวลา เพียงคุณติดตามเราไว้ tsover ก็จะไม่มีพลาดแม้แต่เรื่องเดียว