Breaking News

จัดซื้อจัดจ้าง พรฎ.บ้านเมืองที่ดี ต้องเปิดเผย และเที่ยงธรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

การ จัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรฎ.บ้านเมืองที่ดี หรือไม่ว่าจะตามพรบ.พัสดุ60 ที่เราเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว การที่รัฐหรือหน่วยงานใดก็แล้วแต่จะจัดซื้อจัดจ้างต้องยึดหลักการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงที่สุด เท่าที่จะทำได้

จัดซื้อจัดจ้าง

        การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการโดยเปิดเผย เพื่อนๆ สังเกตเห็นไหมครับว่า บางครั้งเราเข้าเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการใดหน่วยงานหนึ่ง และมีหัวข้อข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง นั่นแหละครับ หน่วยงานนั้นๆ กำลังทำตามพรบ.พัสดุ เพราะในตัวบทกฎหมายของพรบ. เขากำหนดไว้แล้วครับ การจัดซื้อจัดจ้างต้องกระทำการโดยเปิดเผย เพื่อให้มีการแข่งขันราคากัน และรัฐได้ประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขันราคากัน ทั้งนี้การทำเช่นนี้ต้องมีความเที่ยงธรรม

จัดซื้อจัดจ้าง ยึดตามหลักพรบ.พัสดุ60 ระเบียบพัสดุ60 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องเที่ยงธรรม

        การปฏิบัติงานราชการนั้น เราต้องทำอย่างรัดกุมที่สุด การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ราชการจะได้รับ เช่นการสั่งซื้อกระดาษ A4 ซึ่งเป็นวัสดุสำนักงานที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน แต่การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐนั้น เราต้องทำให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุดคือได้ราคาที่ถูกที่สุดและเกิดความเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้ต้องคำนึงผลเสียต่อสังคมอีกด้วย

        การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกฎหมายสอบราชการ ที่เราต้องปฏิบัติตาม บางครั้งราคาที่ถูกที่สุดแต่คุณภาพไม่สามารถอยู่ในมาตรฐานที่รับได้ เราก็ไม่ควรจะทำเช่นนั้นนะครับ เพราะของถ้าถูกแล้ว ก็ต้องดีมีคุณภาพด้วย ไม่ใช่ว่าราคาถูกแต่จะไม่มีคุณภาพ อันนี้ก็ไม่สามารถรับได้ครับ

จัดซื้อจัดจ้าง Procurement

        วัตถุประสงค์ที่จะใช้ต้องสอดคล้องกับภารกิจที่จะดำเนินการ เช่นการซื้อวัสดุใดวัสดุหนึ่ง แต่ไม่เกิดความสอดคล้องกับภารกิจนั้น ในส่วนนี้ก็จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างนั้นขาดความน่าเชื่อถือหรือไม่ก็นำไปสู่การสอบสวนทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ก็เป็นได้

        ประโยชน์ระยะยาว ที่ควรคำนึงถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างจะซื้อในสิ่งที่อยากซื้อนะครับ เรายังต้องคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าระยะยาวที่เราต้องคำนึงถึงด้วยครับ ไม่ใช่ซื้อของถูก แต่ไม่มีคุณภาพ ในส่วนนี้จะทำให้เราต้องจัดซื้อมาคืนในเวลาอันเร็วกว่ากำหนด