Breaking News

ชุดทดสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบฉบับอ่านง่าย แนวข้อสอบสำหรับสอบราชการ

ชุดทดสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ชุดทดสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เราได้รวบรวมข้อสอบราชการเอาไว้ให้ท่านหมดแล้ว เพียงแค่อ่านวันละนิด อ่านวันละเรื่อง ท่านก็จะสามารถจดจำและนำไปใช้สอบราชการได้อย่างแน่นอน

93) ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ก. คราวละ 3 ปี วาระเดียว

ข. คราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ก็ได้

ค. คราวละ 2 ปี วาระเดียว

ง. คราวละ 2 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ก็ได้

ชุดทดสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ชุดทดสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เตรียมสอบราชการ เตรียมสอบท้องถิ่น เตรียมสอบก.พ. ก็ใช้ได้หมด

94) ข้อใดต่อไปนี้เป็นการพ้นตําแหน่งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นอกเหนือจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

ก. ตาย ลาออก หรือ ครม.ให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่สุจริต หรือหย่อนความสามารถ

ข. เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

ค. ได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือโดยประมาท

ง. ถูกทุกข้อ

95) ชุดทดสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารองค์ประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมเป็นจํานวนเท่าใด

ก. กึ่งหนึ่ง

ข. มากกว่ากึ่งหนึ่ง

ค. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ง. มากกว่าสามในสี่

96) ใครเป็นประธานในที่ประชุม

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. ประธานกรรมการ

ค. รัฐมนตรี

ง. นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ชุดทดสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร  สอบท้องถิ่น

97) กรณีใดที่ให้ที่ประชุมสามารถเลือกประธานในที่ประชุมได้จากการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ก. ประธานไม่มาประชุม

ข. ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ค. ข้อ ก. และ ข. ถูก

ง. ข้อ ข. ถูก

98) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้พิจารณาอย่างไร

ก. ถือเสียงส่วนใหญ่

ข. ถือเสียงข้างมาก

ค. ถือเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ง. ถือเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

99) หากการวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ใครมีอํานาจออกเสียงชี้ขาดได้

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรี

ค. ประธานกรรมการ

ง. ประธานในที่ประชุม

เว็บสอบราชการเพื่อนคู่ใจคนสอบราชการ หางานราชการ จะอยู่เป็นเพื่อนนักรบ2B ขอเพียงคุณอย่าหยุดฝัน และลงมือทำ