Breaking News

ไขข้อของใจ ข้าราชการ ทำไมต้องใส่ (ชุดสีกากี) ในวันจันทร์

(ชุดสีกากี)

(ชุดสีกากี) ชุดที่ข้าราชการทุกคนต้องใส่ เพื่อตระหนักว่าเราทำงานเพื่อแผ่นดิน

สงสัยกันบ้างหรือไม่ครับว่า ทำไมข้าราชการต้องใส่ (ชุดสีกากี) ในทุกวันจันทร์ ซึ่งเราจะเห็นได้ตามสถานที่ราชการต่างๆ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทราบคำตอบกันว่า ทำไม ข้าราชการต้องใส่ (ชุดสีกากี) ในทุกวันจันทร์

(ชุดสีกากี)

ตามกฎสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ ฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ข้อ ๔๐ กำหนดให้การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ให้แต่งตามหมายของสำนักพระราชวัง หรือตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของกระทรวงทบวงกรม เจ้าสังกัด ในโอกาสอันควร ดังนั้น การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการฝ่ายพลเรือน จึงต้องแต่งตามหมายของสำนักพระราชวัง หรือตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของกระทรวงทบวงกรมเจ้าสังกัด ในโอกาสอันควร ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานหรือหลายจังหวัดได้กำหนดให้มีการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) ในการปฏิบัติราชการสัปดาห์ละ ๑ วันอยู่แล้ว

(ชุดสีกากี)

การที่จะออกระเบียบหรือข้อบังคับให้มีการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) ทุกวันในเวลาทำงาน อาจจะมีผลกระทบกับข้าราชการของหน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อม เนื่องจากการตัดหรือซื้อชุดเครื่องแบบมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงพอสมควร ดังนั้น ณ ปัจจุบัน การกำหนดให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) หรือไม่กี่วันต่อสัปดาห์ จึงขึ้นอยู่กับระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวงทบวงกรมเจ้าสังกัดจะกำหนด ส่วนการแต่งกายด้วยชุดอย่างอื่นในการทำงานนั้น ได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ทำงานในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๑๖ กำหนดให้ข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ทำงานในรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นหญิงไม่ให้สวม
กระโปรงสั้นเหนือเข่า หรือทั้งชายและหญิงไม่ให้คาดเข็มขัดใต้สะดือ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้บังคับบัญชาถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้ลงโทษวินัยตามควรแก่กรณี

 (ชุดสีกากี)

ธรรมเนียมปฏิบัติการใส่ (ชุดสีกากี) ทุกวันจันทร์

จากข้อสงสัยจะเห็นได้ว่า การใส่ (ชุดสีกากี) นั้นไม่ได้มีข้อกำหนดตายตัว แต่ที่เราเห็นใส่ทุกวันจันทร์นั้น ก็เนื่องมาจาก เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมาให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมเพรียงกัน

ติดตามข่าวราชการที่เปิดสอบในช่วงนี้ หรือข่าวการสอบราชการอื่นๆ ได้ที่เว็บ https://limberbutt.com/