Breaking News

ตรวจสอบหน่วยงานราชการ กฎ ระเบียบที่ล้าสมัย สมควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ตรวจสอบหน่วยงานราชการ

เพื่อให้การปฏิบัติราชการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความรวดเร็วในการบริการประชาชน ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น หากเห็นว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นเกิดความล้าสมัย ไม่เข้ากับยุคสมัย หรือจะทำให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ำซ้อน และความล่าช้าในการปฏิบัติงานขึ้น ก็ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อการ ตรวจสอบหน่วยงานราชการ ให้มีความก้าวทันยุคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

ตรวจสอบหน่วยงานราชการ

ตรวจสอบหน่วยงานราชการ จะเสนอแนะหรือร้องเรียนต่อ ก.พ.ร. ก็ได้

        งานราชการ อาจต้องได้รับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะจากหน่วยงานราชการด้วยกัน หรือจากส่วนราชการอื่นในเรื่องใด ก็ต้องให้ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที ไม่ประวิงเวลา เพราะการที่เราปล่อยให้เนิ่นช้านั้น จะทำให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติงานราชการนั่นเอง

ตรวจสอบหน่วยงานราชการหากผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับนั้นเห็นว่าเกิดจากความเข้าใจผิด หรือความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศให้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรีนหรือเสนอแนะทราบภายใน 15 วันด้วย

ตรวจสอบหน่วยงานราชการ

หน่วยงานรัฐยุคใหม่ขับเคลื่อนด้วยระบบสารสนเทศ การรับฟังความคิดเห็น เรื่องร้องเรียนย่อมเร็วตามไปด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้หากบางเรื่องที่ต้องดำเนินการด้วยลายลักษณ์อักษร ก็พึงยังต้องมีอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ตรวจสอบหน่วยงานราชการการร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นจะแจ้งผ่าน ก.พ.ร. ก็ได้ ในที่นี่ถ้า ก.พ.ร. เห็นว่า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ.ร. แจ้งให้ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิก ต่อไปโดยเร็วเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง