Breaking News

ทบทวนแนวข้อสอบราชการ หาแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการล่าสุด

ทบทวนแนวข้อสอบราชการ

65) ทบทวนแนวข้อสอบราชการ  ข้อใดต่อไปนี้ไม่จําเป็นในการพิมพ์ข้อมูลข่าวสารลงในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่วน บุคคล

ก. ประเภทบุคคล และประเภทระบบ

ข. ลักษณะการใช้ตามปกติ วิธีการขอตรวจดู และวิธีการขอให้แก้ไข

ค. ข้อมูลผู้จัดเก็บ และสถานที่เก็บ

ง. แหล่งที่มาของข้อมูล

66) ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ก. ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า

ข. ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลถึงวัตถุประสงค์

ที่จะนําข้อมูลมาใช้และลักษณะการใช้ข้อมูลปกติ

ค. การณีที่ขอข้อมูลเป็นกรณีที่อาจให้บุคคลนั้นให้ข้อมูลโดยความสมัครใจหรือมีกฎหมายบังคับ

ง. ถูกทุกข้อ

ทบทวนแนวข้อสอบราชการ

67) หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไป รับทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นกรณีใด

ก. การส่งข้อมูลปกติ

ข. การให้ข้อมูลปกติ

ค. การใช้ข้อมูลปกติ

ง. การเปิดเผยข้อมูลปกติ

ทบทวนแนวข้อสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการ เตรียมตัวรับราชการ หาแนวข้อสอบราชการ

68) ทบทวนแนวข้อสอบราชการ โดยปกติหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของจนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น ไม่ได้ในกรณีใด

ก. ปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้น

ข. ปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้า

ค. ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ง. ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงหรือไม่ก็

69) ตามมาตรา 24 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือ ผู้อื่น โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

ก. ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ หรือเป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์

ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ทบทวนแนวข้อสอบราชการ งานราชการ

ข. ต่อหน่วยงานราชการของรัฐด้านการวางแผน สถิติ หรือสํามะโนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผย

ต่อผู้อื่น

ค. เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยระบุชื่อหรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลใด

ง. ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน การฟ้องคดีทุกประเภท