Breaking News

นักจัดการงานทั่วไปDSI เปิดสอบงานราชการ DSI สอบอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

นักจัดการงานทั่วไปDSI

        เปิดสอบนักจัดการงานทั่วไป สอบอะไรบ้าง ทั้งนี้ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปDSI เป็นข้อสอบแบบปรนัย โดยจะแบ่งในด้านความรู้ทางด้านกฎหมาย 60 คะแนน

นักจัดการงานทั่วไปDSI

        สำหรับหัวข้อของการสอบในส่วนตรงนี้นั่นเราต้องทำให้ได้มากที่สุดครับ เพราะเป็นเรื่องที่เราได้เตรียมตัวกันมาบ้างอยู่แล้วในหลายๆ สนาม เรียกได้ว่าเอามาปัดฝุ่นก็ทำให้สามารถสอบได้แล้วครับ โดยจะมีระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะ แต่เราก็สรุปไว้ให้แล้ว ระเบียบข้าราชการพลเรือน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดและละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลข่าววสานทางราชการเนื้อหาในส่วนนี้จะไม่ยากมากครับ ซึ่งเราก็มีสรุปและแนวข้อสอบไว้ให้เพื่อนๆ แล้วอีกเช่นกัน การจัดการบ้านเมืองที่ดีซึ่งเป็นหัวข้อที่ไม่ยากมาก 7 หลักที่จะทำให้การบริหารบ้านเมืองที่ดี การรักษาความลับของราชการ ระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และงานสารบรรณ

นักจัดการงานทั่วไปDSI งานราชการที่เปิดสอบล่าสุด หางานราชการ งานราชการวันนี้

        นักจัดการงานทั่วไปDSI สำหรับงานสารบรรณนั้นก็ต้องขอบอกว่าเป็นระเบียบที่เราต้องศึกษาไว้มากๆ เลยครับ เพราะเราจะต้องใช้อยู่เป็นประจำ

        40 คะแนน จากความรู้เกี่ยวกับการสอบสวนคดีพิเศษ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้

        100 คะแนน ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียว เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การจัดองค์การ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการ งานพัสดุ งานพัสดุตรงนี้ คือระเบียบพัสดุหรือเปล่า ถ้าใช่นี่ก็ต้องอ่านในหัวข้อนี้ซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะอยู่ครับ

นักจัดการงานทั่วไปDSI

       งานราชการ จะเห็นได้ว่ามีหลายเรื่องหลายราวที่เราต้องสั่งสมและต้องมีความรู้มากมายที่จะต้องใช้ประกอบการทำงาน เอาเป็นว่าเริ่มอ่านหนังสือกันได้แต่บัดนี้เลยครับ