Breaking News

นายกรัฐมนตรีครบกำหนดวาระ ต้องมีการส่งมอบงาน เพื่อภารกิจที่ต่อเนื่อง

นายกรัฐมนตรีครบกำหนดวาระ

มาตรา ๑๙ เมื่อ นายกรัฐมนตรีครบกำหนดวาระ 4 ปี หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ยุบสภาหรือเมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ต้องมีการจัดทำข้อมูลสรุปและส่งมอบงานต่อกันเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจที่ทำอยู่ไม่สะดุดและดำเนินการต่อไปได้ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลการปฏิบัติราชการในด้านต่างๆ

นายกรัฐมนตรีครบกำหนดวาระ

ทั้งที่ดำเนินการอยู่ กำลังจะดำเนินการ งบประมาณ ตลอดจนข้อมูลที่จำเป็นด้านต่างๆ และนำเสนอให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ทราบถึงผลงานที่ได้ทำมา ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการ ในส่วนนี้ต้องจำให้แม่นนะครับ ว่าเป็น นายกรัฐมนตรี ไม่ใช่รัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี เพื่อที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะได้รับทราบและใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นายกรัฐมนตรีครบกำหนดวาระ

นายกรัฐมนตรีครบกำหนดวาระ ต้องส่งงานต่อกัน เพื่อให้การบริหารประเทศดำเนินต่อไปได้

ทำไมหน่วยงานราชการต้องนำเสนอผลงานหรือแผนดำเนินการที่กำลังทำอยู่ต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เมื่อ นายกรัฐมนตรีครบกำหนดวาระ ก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่ง ก็เนื่องด้วย นายกรัฐมนตรีนั้นเป็นหัวหน้าหรือเปรียบได้ว่าเป็นแม่ทัพของข้าราชการทุกคน นายกรัฐมนตรีมีอำนาจที่จะบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ นายกรัฐมนตรีต้องขับเคลื่อนให้ภารกิจของราชการต้องดำเนินการต่อไปได้ เพราะฉะนั้นแล้ว เราในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา จึงต้องทำรายงานสรุปทุกด้านเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่

        ลองนึกภาพตามง่ายๆ นะครับ หากเราต้องรับงานใหม่จากใครสักคน เมื่อนายกรัฐมนตรีครบกำหนดวาระ หรือผู้รับผิดชอบงานที่เราจะได้รับมอบหมายเข้าไปทำนั้นได้ออกไป ถ้าคนก่อนหน้านี้เขาไม่ทำรายงานสรุปหรือส่งมอบงานไว้เลย จะทำให้ผู้รับช่วงงานต่อทำงานได้ยากลำบาก หรือบางครั้งถึงขั้นงานนั้นหรือภารกิจนั้นไม่สามารถไปต่อได้เลยนะครับ งานอาจหยุดชะงักก็เป็นได้ และนี่คือเหตุผลสำคัญที่เราจะต้องส่งมอบงานต่อกัน ไม่ใช่แค่แวดวงข้าราชการ ที่จะไม่สามารถทำให้งานราชการ เดินต่อไปได้ แม้แต่องค์กรเอกชนเองก็ตาม ก็ต้องมีการส่งมอบงานกันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับ