Breaking News

อย่าลืมอ่าน “บทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญ 60” หัวข้อที่ไม่ควรมองข้าม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อสอบมักอยู่ในบทเฉพาะกาล แต่ผู้สอบหลายคนไม่ได้ดู

สภานิติบัญญติแห่งชาติ

มาตรา 263   ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้

  • ให้สภานิติบัญญติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
    ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ยังคงทําหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญติแห่งชาติ
  • ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทําหน้าที่เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามลําดับ ตามบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา 264   ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รฐธรรมนูญ ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหนาที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ในระหว่างการปฏิบติหน้าที่ตาม

วรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมี หน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 และให้ถือว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกรไทยดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับ อํานาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผลใช้ บังคับได้ต่อไป

สภานิติบัญญติแห่งชาติ

มาตรา 267 ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2559 อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

  • เพื่อจัดทําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู   ดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ติดตามสรุปย่อกฎหมายที่ใช้สอบราชการ อ่านง่าย เข้าใจง่ายได้ที่นี่