Breaking News

ประสิทธิภาพ และ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจ คือหลักในการบริหารราชการของรัฐ

ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าเชิงภารกิจ

ในหมวด 4 มาตรา 20 ของ พรฎ. การบริหารบ้านเมืองที่ดี นั้น การบริหารราชการได้กล่าวถึงว่าทำไมการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของรัฐต้อง ให้มี ประสิทธิภาพ และ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจ การที่ไม่มีหลักเกณฑ์ใดมารองรับการบริหารงานหรือโครงการที่ส่วนราชการได้ดำเนินการนั้น ก็เหมือนกับการทำงานที่ไม่มีเข็มทิศ หรือ ขาดหลักการทำงานที่ดี การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดำเนินโครงการใด ต้องยึดหลักประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าเชิงภารกิจเป็นที่ตั้ง

ประสิทธิภาพ และ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจ
หลักการบริหารงานที่ดี

เพราะเงินงบประมาณที่นำมาใช้สำหรับดำเนินการนั้น ก็คือเงินภาษีของประชาชน เงินของประชาชนทุกคน ที่เขาฝากไว้ในมือของข้าราชการที่จะทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เพราะฉะนั้นแล้ว ส่วนราชการหรือหน่วยงานราชการจะทำอะไร ต้องคิดถึงข้อนี้ให้มากๆ ไม่ใช่สักแต่ว่าทำๆ ไปให้จบไปโครงการหนึ่งๆ

เพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดิน มี ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าเชิงภารกิจ หน่วยราชการต้องกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้ชัดเจนว่า จะทำหรือขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มใด ทั้งนี้เมื่อกำหนดเป้าหมายชัดเจนแล้วแนวทางการทำงานก็มีส่วนสำคัญในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ได้ ต้องวางแผนให้ดี มีขั้นตอนการทำงานที่เป็นลำดับชัดเจ ในแต่ละขั้นตอนหากกำหนดได้ว่าระยะเวลาที่จะแล้วเสร็จนั้นต้องใช้เวลาประมาณเท่าใด เพื่อคำนวณความคุ้มค่า และลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม

ประสิทธิภาพ และ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจ คือหัวใจหลักของการบริหารงานราชการแผ่นดิน

การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมต้องมีเงินเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่เสมอ การใช้ งบประมาณแผ่นดิน  ข้าราชการต้องตระหนักถึงหลัก ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าเชิงภารกิจ โดยต้องแสดงให้เห็นได้ว่าในแต่ละขั้นตอนนั้น จะใช้งบประมาณในการดำเนินการเท่าไร ยิ่งแจกแจงออกมาได้มากเท่าไร ก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าโครงการที่เรารับผิดชอบนั้น โปร่งใส และมีจุดมุ่งหวังเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้การที่จำดำเนินโครงการใดๆ ประชาชนมีสิทธิรับทราบถึงภารกิจหรือโครงการนั้น จึงเป็นหน้าที่ของงานราชการที่ต้องจัดทำประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ หากมีการตรวจสอบส่วนราชการก็ต้องพร้อมที่จะแสดงหลักฐานทันที

ประสิทธิภาพ และ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจ