Breaking News

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ปรับปรุงกฎหมาย

ปรับปรุงกฎหมาย ในส่วนของคำนี้ถ้าใครได้ยินก็คงจะรู้สึกว่าเป็นคำที่ดีมากพอสมควรเลยหละครับ เพราะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมนำความทันสมัยมาเสมอ

        ตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือวิทยุและโทรทัศน์นั้น จะเห็นได้ว่าในยุคที่โซเชียลคือเครื่องมือแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น ภาครัฐก็ต้องตามให้ทันถึงการปรับปรุงกฎระเบียบ

ปรับปรุงกฎหมาย

ปรับปรุงกฎหมาย เก่าไปใหม่มา ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงระบบราชการ

        การบริหารบ้านเมืองที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีการสำรวจ ตรวจสอบและทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ในมือ โดยหน่วยงานที่ถือกฎหมายนั้นอยู่มีหน้าที่ตรวจสอบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของตนเอง เพื่อดำเนินการยกเลิก หรือปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันยุคและการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ เพราะงานราชการนั้น จะเป็นหน่วยงานซึ่งถ้าไม่ปรับตามยุคแล้ว ก็จะทำให้การขับเคลื่อนประเทศเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงนั้น ต้องคำนึงถึงความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของขาติด้วยเป็นสำคัญ

ปรับปรุงกฎหมาย

        ปรับปรุงกฎหมาย หากทำในมุมของหน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียวก็อาจจะได้ข้อมูลหรือปัญหาที่แท้จริงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นกฎหมายก็กำหนดไว้ว่า ให้ส่วนราชการนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วย จะเห็นได้ว่าในยุคนี้ การแสดงความเห็นของประชาชนสามารถทำได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นแบบแสดงความคิดเห็นเมื่อหลังได้รับบริการ หรือแม้แต่การเขียนกระดาษแสดงความคิดเห็นแล้วนำไปยื่นที่หน่วยงานนั้น แต่ถ้าจะให้เข้ากับยุคและสมัยนั้น การเสนอความคิดเห็นในสื่อโซเชียลนั้นจะได้ผลดีที่สุด

        ถ้าประเด็นใดที่สังคมต่างเห็นพร้อมต้องกันแล้วว่านี่คือปัญหาที่สมควรได้รับการ ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนั้น ก็จะเป็นประเด็นที่ได้รับการพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงได้ในเร็ววัน