Breaking News

ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ หากพบว่าภารกิจนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือซ้ำซ้อน

การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ

ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการปรับปรุงระบบราชการครับ จากอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อนๆ สังเกตได้บ้างไหมครับว่าภารกิจของหน่วยงานใดที่มีการยกเลิกไป ถ้าจะเอาให้ใกล้ตัวที่สุดและสามารถสัมผัสได้ก็คือ บุรุษไปรษณีย์ ในภาพจำสมัยก่อนที่แม้แต่ละครที่เล่นนั้น ก็จะมีภาพของบุรุษไปรษณีย์ที่เราเคยเห็นว่า มาส่งจดหมายตามหน้าบ้าน แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปรษณีย์ที่เคยเป็นของรัฐก็แปรเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจ นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ

ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ

ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ อนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่ก.พ.ร.กำหนด

        ส่วนราชการมีหน้าที่ทบทวนภารกิจของตนว่า มีความจำเป็นหรือสมควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดินด้วย นโยบายของคณะรัฐมนตรี เงินงบประมาณของประเทศ เพื่อดูความคุ้มค่าของภารกิจนั้นๆ ทั้งนี้ให้ดูสถานการณ์ปัจจุบันประกอบการตัดสินใจด้วย

        การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชกา นั้นต้องกำหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวน โดย ก.พ.ร. เป็นคนกำหนด หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจใด ให้ส่วนราชการดำเนินการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตรากำลัง ของส่วนราชการด้วย และเสนอให้ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบดำเนินการต่อไป

ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ

ข้อสอบ กรณีที่ส่วนราชการพิจารณแล้วว่าเห็นสมควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ให้ส่วนราชการดำเนินการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตรากำลัง ของส่วนราชการให้สอดคล้องกัน และเสนอองค์การใดเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป

ก. รัฐสภา    

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. สภาผู้แทนราษฎร       

ง. คณะรัฐมนตรี

        เฉลย ง. คณะรัฐมนตรีครับ

        งานราชการ หากยุคสมัยเปลี่ยนไปต้องก้าวตามให้ทัน ภารกิจใดที่ไม่เข้ากับยุคสมัยแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ ขับเคลื่อนประเทศไทยของเราไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

อย่าลืมติดตามเว็บไซต์ของเราที่รวบรวมกฎหมายใช้สอบก.พ. กฎหมายใช้สอบราชการไว้ให้คุณแล้วที่นี่