Breaking News

ผู้นำองค์กร ผู้นำที่ต้องมีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างที่จะขับเคลื่อนองค์กร

ผู้นำองค์กร

สำหรับข้าราชการใหม่ที่พึ่งบรรจุนั้น การเรียนรู้การทำงานจาก ผู้นำองค์กร นั้น ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเรียนรู้งานได้อีกช่องทางหนึ่งที่ดี อยากให้สังเกตดูครับ เพราะว่าผู้นำองค์กรในวงวารงานราชการ นั้นมีอยู่มากมายเพราะระหว่างที่เราทำงานนั้นผู้นำเราจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา

        ผู้นำองค์กร ที่ดีควรเป็นผู้นำที่มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ใช่ผู้นำที่ถูกจูงจมูกจากบุคคลหรือหน่วยใดหน่วยหนึ่งเหมือนไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง คอยรับฟังรายงานจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น และก็มีพฤติกรรมที่จะเบี่ยงเบนไปในทางของผู้นั้นอย่างเห็นได้ชัด

ผู้นำองค์กร

ผู้นำองค์กร คือ ผู้นำที่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน ก็ตาม

        ผู้นำองค์กร เช่นนี้หากวิเคราะห์แล้วก็เปรียบได้คนไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ต้องมีคนคอยมาซัพพอทตลอดเวลา ไม่มีความเชื่อมั่นในความคิด ความอ่านของตัวเอง และแน่นอนว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ปัญหาการเมืองภายในองค์กรก็จะตามมา เพราะผู้นำไม่เป็นตัวของตัวเอง

ผู้นำองค์กร

        การเรียนรู้จากผู้นำถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะจะทำให้เรารู้ว่า ต่อไปเราควรปฏิบัติตัวเช่นไร ถ้าได้เป็นใหญ่เป็นโต เพราะเราอยู่ในจุดนี้ยังรับรู้ได้ถึงความไม่สมเกียรติที่เกิดขึ้น ต่อไปเราก็จะได้ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตราชการที่ควรจะเป็น ไม่ยอมให้ใครมานำความคิดเราเกินขอบเขตของความพอดี

        การเป็นข้าราชการกว่าจะสอบเข้ามาว่ายากแล้ว แต่การที่จะมีชีวิตรอดปลอดภัยจนเกษียณนั้นก็ยากเช่นกัน ต้องปรับตัว ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา บางครั้งผลงานที่ทำก็ไม่สามารถสร้างความดีความชอบได้ อาจต้องปรับตัวให้เข้ากับองค์กรนั้นๆ ได้อย่างแนบเนียนและอยู่ให้ได้กับทุกโอกาส