Breaking News

พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ ติวข้อสอบราชการ เก็งข้อสอบราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ  ยังมีนิยามที่เราต้องจำอีกมาก แต่ในที่นี่เราจะคัดแต่คำที่จำเป็นและเฉพาะมาให้ท่านได้ลองอ่านกันก่อน

2 “ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเอกชน

พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ

สำหรับข้อนี้จะขออธิบายว่า การดำเนินกิจการงานราชการ จริงอยู่ที่ทุกบางเรื่องสามารถเปิดเผยได้ แต่ก็มีบางเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ฉะนั้นแล้ว รัฐจึงต้องเข้าไปทำการแทรกแซง ควบคุม ดูแล ข้อมูลเหล่านั้น

พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ สรุปกฎหมายสำหรับสอบราชการ แนวข้อสอบเสมือนจริงในการสอบราชการ แนวข้อสอบล่าสุด

3. “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสัดกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี” องค์กร ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ ในข้อนี้ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยเนื่องจาก ข้อสอบมักจะมีหลอกเป็นประจำ โดยมักจะถามว่า ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของของรัฐ ซึ่งถ้าตัวเลือกมีศาลมาด้วย แต่ไม่ได้ระบุว่าศาลไหน ก็จะทำให้เรางง และไม่สามารถหาคำตอบได้ในที่สุด แต่ถ้าหากเรามีหลักการจำที่ดีอยู่แล้ว เราก็สามารถวิเคราะห์คำตอบได้ว่า ศาลที่ไม่นับว่าเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นก็คือศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีนั่นเอง

ข้อสอบมักออก

– ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี

ตัวอย่างข้อสอบจริง

ก. ราชการส่วนกลาง ข. ราชการส่วนภูมิภาค

ค. ราชการส่วนท้องถิ่น ง. ศาล

พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ

ตอบ ง. เพราะว่า ศาล อาจจะหมายถึง ศาลอะไรก็ได้ ถ้าจะให้ถูกต้องตอบว่าศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับ การพิจารณาพิพากษาคดี ข้อนี้อย่าให้หลอกได้นะครับ ข้อสอบนี้เคยออกสอบมาแล้ว ก็อยากให้เพื่อนๆ ได้ลองศึกษากันไว้