Breaking News

พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด

พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน

**สรุป**

พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด ถ้าเราเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสาร ไม่จัดข้อมูลไม่ให้ตรวจดูไม่จัดหา ปฏิบัติหน้าที่ ล่าช้า ฯลฯ ให้ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการต้องพิจารณาภายใน 30 วัน แต่ให้ขยายเวลาได้แล้วไม่เกิน 60 วัน แต่ห้ามมิให้ร้องเรียนในเรื่อง

พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด

พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด สรุปข้อมูลข่าวสารราชการ คู่มือฉบับอ่านสอบราชการ

1. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารของงานราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

2. ข้อมูลข่าวสารที่คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้าน

3. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้นที่ไม่สามารถร้องเรียนได้ เนื่องจาก เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเราไม่สามารถไปขอได้อยู่แล้ว นอกจากผู้นั้นจะเป็นผู้ขอเสียเอง จึงเป็นข้อยกเว้น

แนวข้อสอบ คณะกรรมการต้องพิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในเมื่อใด

ก. คณะกรรมการต้องพิจารณาภายใน 30 วัน แต่ให้ขยายเวลาได้แล้วไม่เกิน 15 วัน

ข. คณะกรรมการต้องพิจารณาภายใน 30 วัน แต่ให้ขยายเวลาได้แล้วไม่เกิน 30 วัน

ค. คณะกรรมการต้องพิจารณาภายใน 30 วัน แต่ให้ขยายเวลาได้แล้วไม่เกิน 60 วัน

ง. คณะกรรมการต้องพิจารณาภายใน 30 วัน แต่ให้ขยายเวลาได้แล้วไม่เกิน 90 วัน

พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใดมีสิทธิขอดูได้หรือไม่

ก. ได้ ขอเพียงทราบเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ข. ไม่ได้ ต้องเป็นเจ้าของข้อมูลถึงจะมีสิทธิเข้าตรวจดูได้

ค. ได้ แต่ต้องดำเนินการเป็นความลับ

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง