Breaking News

พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ติวข้อสอบราชการ เก็งข้อสอบราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารราชการในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิส่วนบุคคลที่ไม่มีใครสามารถจะนำไปประกอบการทำธุรกรรมใดๆ ได้ หรือจะนำไปหาผลประโยชน์ได้

หน่วยงานราชการ ต้องปกป้องข้อมูล ต้องรักษาความลับข้อมูลของผู้มาใช้บริการโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิไม่ว่าจะเป็น เลขบัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งประวัติสุขภาพของผู้มาติดต่อราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล สรุปกฎหมายสอบราชการ แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

4. “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือมี หมายเลข รหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําให้รู้ตัวบุคคลผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียง ของคนหรือภาพถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ถึงแก่กรรมแล้ว

พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังแบ่งได้ออกเป็นอีกหลายอย่างที่จะสื่อถึงตัวเจ้าของข้อมูล ตั้งแต่เกิด จนตาย ข้อมูลเหล่านี้ก็ยังต้องถูกรักษาไว้ ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะล่วงรู้ข้อมูลได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาต

การศึกษา           

ลายพิมพ์นิ้วมือ

ฐานะการเงิน       

แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน

ประวัติสุขภาพ     

รูปถ่าย

ประวัติอาชญากรรม      

ข้อมูลข่าวสารของผู้ที่ถึงแก่กรรม

ประวัติการทํางาน

พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ใน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร นับว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่แค่ในแง่ของการสอบเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ต้องปกป้องรักษา เพราะนี่คือสิทธิ์ ที่มนุษย์ทุกคนควรที่จะปกป้องไว้สำหรับตัวเอง ยิ่งถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ หรือ ประวัติอาชญากรรมด้วยแล้ว ยิ่งต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเราไม่มีสิทธิที่จะไปร่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของใคร