Breaking News

พรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะประเด็น รวมประเด็นออกสอบ เน้นจุดจำ เน้นจุดออกสอบข้อสอบราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะประเด็น

พรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะประเด็น 2. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ายังไม่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาจะนํามาใช้บังคับ ในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร

3. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของงานราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7

นโยบายที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบได้โดยทั่วกัน เพื่อให้ทราบถึงภารกิจว่าในตอนนี้รัฐจะมีนโยบายใดออกมาบ้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน

พรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะประเด็น

พรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะประเด็น รวมข้อมูลออกสอบ รวมประเด็นออกสอบ รวมข้อสอบราชการ

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะประเด็น แผนงานโครงการนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่จะทำงานได้นั้นต้องมีแผนงานเสียก่อน เพื่อให้เราได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถดำเนินการงานได้เช่นกัน หากแผนนั้นไม่ชัดเจน หรือไม่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ

(4) คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน

ในส่วนนี้ต้องเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อนำไปปฏิบัติได้ตรงกัน ไม่ผิดวัตถุประสงค์การทำงานราชการ เพื่อให้เป็นหลักในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง

(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

พรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะประเด็น

(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุ ขอรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

(8) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด