Breaking News

พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป เพื่อคนสอบราชการ สรุปเนื้อหาอ่านสอบสำหรับคนมีเวลาน้อย

พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป

พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ของข้อมูลข่าวสาร

4. ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของงานราชการและคําขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป  ในส่วนนี้ต้องขออธิบายว่าที่ต้องระบุว่า เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนั้น ต้องมีเป็นข้อจำกัดไว้เพราะจะมีประชาชนบางส่วนที่ขอข้อมูลมากเกินความจำเป็น

พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป

พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป ฉบับอ่านสอบราชการ สำหรับคนรีบ คนเร่ง คนรน ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทําวิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่ การแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบ คอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใด

ข้อมูลที่สามารถให้ได้ ต้องเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่นรายงานประจำเดือน ประจำปี สถิติ ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าง ๆ จนท.ไม่ต้องไปจัดทำใหม่ซึ่งต้องใช้เวลามากพอสมควร จนทำให้เสียเวลาไป

พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป

5. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกอันไม่มีเหตุผลอัน สมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไม่รับคําคัดค้านตามมาตรา 17 หรือคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคลมาตรา 25