Breaking News

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 5

แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบ พรบ.บริการราชการแผ่นดิน

แนวข้อสอบราชการ

39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด 

ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี 

ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย 

ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี 

ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง 

จ.  ผิดทุกข้อ 

40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

ค.  กรม

ง.  ข้อ ก. และ ข.

จ.  ต้องมีหมดทั้งข้อ ก. และ ค.

41.  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

ก.  ราชการทางเมือง

ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

ง.  ข้อ ก. และ ข.

จ.  ข้อ ก. และ ค.

42.  ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

ก.  ราชการทางเมือง

ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

จ.  ก และ ง

43.  ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

ก.  สำนักงานเลขานุการกรม

ข.  กอง

ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง

ง.  ข้อ ก. และ ข.

จ.  ถูกทุกข้อ

44.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม               กฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง…

ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง

ง.  ก และ ค

จ.  ข้อ ก ข และ ค

45.  กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต สามารถทำได้โดยอาศัยกฎหมายใด 

ก.  พระราชบัญญัติ

ข.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ค.  พระราชกฤษฎีกา

ง.  กฎกระทรวง

จ.  มติคณะรัฐมนตรี

46.  การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์ในการแบ่งอย่างใด

ก.  เพื่อปฏิบัติทางการเงิน

ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ

ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ

ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย

จ.  ข้อ ข. และ ค.

47.  การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับใช้แก่ส่วนราชการใดต่อไปนี้

ก.  กระทรวงต่างประเทศ

ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค.  สำนักงานอัยการสูงสุด

ง.  ข้อ ข. และ ค.

จ.  ถูกทุกข้อ

48.  การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกำหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ

ข.  สภาพและประมาณของงาน

ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ

ง.  ข้อ ข. และ ค.

จ.  ถูกทุกข้อ

ติดตามแนวข้อสอบราชการได้ที่นี่ ที่รวบรวมมาแล้ว สรุปย่อเข้าใจง่าย