Breaking News

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546 อ้างอิงตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546 อ้างอิงตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง

ใน การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฏีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546 อธิบายเพิ่มเติม เน้นจุดจำที่ใช้สอบราชการ

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็น พ.ร.บ.ที่กล่าวถึงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งการบริหารราชการส่วนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม การบริหารราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด อำเภอ และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๔ ประเภท

ความเกี่ยวเนื่องของ พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546 โดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา ๓/๑ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติว่า “การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

เว็บไซต์ ข่าวงานราชการ สอบก.พ. กฎหมายที่ใช้สอบราชการ เว็บคู่ใจคนสอบราชการ