Breaking News

มาตรา 28 การบริหารบ้านเมืองที่ดี ควบคุมการกระจายอำนาจ

มาตรา 28 การบริหารบ้านเมืองที่ดี

มาตรา 28 การบริหารบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์ในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ตามมาตรา 27 นั้นจะมีหน่วยงานที่คอยดูและและกำกับติดตามเราอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือ ก.พ.ร. ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในส่วนนี้ต้องขอให้เพื่อนๆ จำหลักเกณฑ์ให้ดีๆ นะครับ ว่าระหว่าง ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรีนั้น ใครใหญ่กว่า จริงอยู่ในบทนี้ ก.พ.ร. จะถูกกล่าวถึงบ่อยมาก ที่มีหน้าที่ต่างๆ มากมายแต่ทั้งนี้นและทั้งนั้นเราต้องแยกให้ออกว่า ในส่วนเรื่องของการกระจายอำนาจนั้น ก.พ.ร. จะทำอะไรได้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี เสียก่อนที่จะทำได้

มาตรา 28 การบริหารบ้านเมืองที่ดี

มาตรา 28 การบริหารบ้านเมืองที่ดี ก.พ.ร. กำหนดหลักเกณฑ์การมอบอำนาจเพื่อการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ก.พ.ร. มาตรา 28 การบริหารบ้านเมืองที่ดี จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหว่างผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศเพราะหากว่าต่างคนต่างทำนั้นก็จะทำให้การควบคุมกำกับดูแลอาจไร้ซึ่งประสิทธิภาพในการติดตาม และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการให้ส่วนงานราชการถือปฏิบัติได้

ข้อสอบ มาตรา 28 การบริหารบ้านเมืองที่ดี หน่วยงานใดมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหว่างผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

มาตรา 28 การบริหารบ้านเมืองที่ดี

ก. ก.พ.ร.             ค. ก.พ.ร.กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ข. คณะรัฐมนตรี     ง. คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.พ.ร.

เฉลย ข้อ ค.

ในเรื่องของ การบริหารบ้านเมืองที่ดีนั้น ก.พ.ร. จะเข้ามามีบทบาทหลายต่อหลายครั้ง ทั้งนี้ผมก็อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆ ทำตารางไว้เลยครับว่า แต่ละหน่วยงานที่ปรากฏอยู่ในบทนี้มีหน้าที่อะไรบ้าง ซึ่งก็จะมีอยู่ไม่กี่หน่วยงานเช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ก.พ.ร. คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ถ้าเราทำตารางแยกไว้ก็จะทำให้เรานั้นจำข้อสอบได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเอง

ขอบคุณบทความดี ๆ จาก Ufabet777