Breaking News

ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี บัญชีต้นทุน ส่วนราชการต้องจัดทำตามกรมบัญชีกลางกำหนด

ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี กรมบัญชีกลาง

การดำเนินกิจการหรืองานอะไรนั้น ส่วนราชการต้องต้องจัดทำบัญชีต้นทุน เหตุที่ต้องจัดทำบัญชีต้นต้นทุนไว้นั้น ก็สืบเนื่องมาจาก พรฎ.บ้านเมืองที่ดี ที่เราจะได้ทำการ ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ไว้นั่นเอง

        การทำบัญชีต้นทุนเหตุที่ต้องทำเนื่องมาจากการใช้งบประมาณในกิจการงานบริการสาธารณะที่หน่วยงานราชการได้ให้บริการแก่ประชาชนไปนั้น ต้องจัดทำควบคู่กันไปเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายต่างๆ ทั้งนี้ต้องจัดทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดขึ้น

ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ก.พ.ร.

        ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ต้องคำนวณรายจ่ายและรายงาน 3 ส่วนราชการ งานบริการที่เราได้ให้บริการแก่ประชาชนออกสู่สาธารณะแล้ว เราต้องคำนวณเงินงบประมาณที่ใช้ไปและจัดทำเอกสารไว้ให้ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และก.พ.ร. ไว้ให้ทราบด้วย

3 หน่วยงานนี้จะมีส่วนสำคัญสำหรับการสอบราชการในเนื้อหาของบทนี้เป็นอย่างมาก ทุกท่านจะเห็นว่า หน่วยงานราชการนี้จะมีหน้าที่กำกับ ตรวจสอบเราตลอดเวลา และแน่นอนว่าเราจะเจอ 3 หน่วยงานนี้กระจายอยู่เกือบทุกเนื้อหา แน่นนอนว่าเมื่อหน่วยงานถูกกระจายอยู่ในเนื้อหาก็จะทำให้เรางง และเกิดความสับสนเป็นอย่างมาก ฉะนั้นแล้วเราต้องทำโน้ตย่อแยกออกไว้เลยครับว่า หน่วยงานใดบ้างมีหน้าที่ทำอะไร ตัวอย่างที่ผมทำนะครับ

ผมจะทำและจัดทำเป็นตารางแบบนี้

ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี สำนักงบประมาณ

ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ทำสรุปเป็นตารางเพื่อความเข้าใจง่าย อ่านทบทวนเนื้อหาสอบราชการ

กฎหมายหน่วยงาน
รายงานรายจ่ายสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางก.พ.ร.

ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี การทำตารางสรุปไว้แบบนี้ดูบางทีหมือนเด็กๆ ทำนะครับ แต่เชื่อไหมว่ามันช่วยได้มากเลยทีเดียว เมื่อเวลาผ่านไปและเราอ่านๆ ซ้ำๆ วนบ่อยๆ จะทำให้เราจำได้แม่นขึ้น จำเนื้อหาในส่วนนี้เป็นสเต็ป จำได้อย่างแม่นยำ และจำเนื้อหาสำหรับสอบราชการและเพื่องานราชการ ของเราได้อย่างไม่สับสน หลักของผมคือ ผมจะจำเมนหลัก คือกรมบัญชีกลาง ใส่ตารางช่องกลางไว้ และก็จับสำนักงบประมาณไว้ที่ช่องแรก เหตุที่ต้องทำเช่นนี้เพราะอะไรๆ ก็แล้วแต่ในเนื้อหากฎหมายสอบชุดนี้ จะมีสำนักงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องเสียส่วนใหญ่