Breaking News

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ต้องผ่าน กพ.) 1

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

  1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

  1. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

  1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

  1. เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

  1. เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

  1. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

 

 

 

 

 

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 90 อัตรา

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) บรรจุครั้งแรก 90 อัตรา

อัตราเงินเดือน:

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

  1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา และ
  2. เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตรและรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
  3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปวท. ปวส. หรืออนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร