Breaking News

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ไม่ต้องผ่าน กพ.) 5

ศูนย์การทหารม้า รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 8 อัตรา

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

 1. เสมียน (ชกท.710) จำนวน 5 อัตรา

– เพศชาย วุฒิม.3 ขึ้นไป

 1. พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 1 อัตรา

– เป็นทหารกองหนุน วุฒิม.3 ขึ้นไป

 1. ช่างยานยนต์สายพาน (ชกท.632) จำนวน 1 อัตรา

– เพศชาย วุฒิปวช.สาขาวิชาช่างยานยนต์ และช่างยนต์

 1. ช่างวิทยุ (ชกท.296) จำนวน 1 อัตรา

– เพศชาย วุฒิปวช.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองกำลังพล ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-6 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

 

 

 

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 5 อัตรา

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย หรือทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)

 1. เสมียน (เพศชาย) จำนวน 4 อัตรา

– อายุ 18-30 ปี วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า

 1. เสมียน (เพศชาย-หญิง) จำนวน 1 อัตรา

– อายุ 18-30 ปี วุฒิปวช.สาขาพณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี หรือมีการศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

(รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่กองร้อยบริหาร กองบริการ กรมการขนส่งทหารบก ถนนประดิพัทธิ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2563 ในเวลา 09.00-15.00 น. โทร.0-2241-0959 และโทร ทบ.(ทหาร) 94510

ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์

โดยบรรจุ และแต่งตั้งยศ เป็น ว่าที่ เรืออากาศตรี

 1. นายแพทย์ (เฉพาะทาง) 8 อัตรา บรรจุกรุงเทพ และนครปฐม
 2. นายแพทย์ 2 อัตรา บรรจุกรุงเทพ
 3. พยาบาลวิชาชีพ (หญิง) 40 อัตรา บรรจุกรุงเทพ,นครปฐม

สมัครด้วยตนเอง-ทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ 2-31 มีนาคม 2563

ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 อัตรา บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 1. นักจิตวิทยาปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา

– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก

สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรับสมัคร

 

มณฑลทหารบกที่ 41 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 10 อัตรา

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

 1. เสมียน 1 อัตรา (อัตราสิบเอก)

– เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี วุฒิม.6 หรือ ปวช.

 

 1. เสมียนการข่าว 1 อัตรา (อัตราสิบเอก)

– เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี วุฒิม.6 หรือ ปวช.

 1. เสมียนธุรการ 1 อัตรา (อัตราสิบเอก)

– เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี วุฒิม.6 หรือ ปวช.

 1. พลสารวัตร 1 อัตรา (อัตราพลอาสาสมัคร)

– เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี สูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร วุฒิม.6 หรือ ปวช.

 1. พลลาดตะเวนนำ 1 อัตรา (อัตราพลอาสาสมัคร)

– เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี สูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร วุฒิม.6 หรือ ปวช.

 1. พลปืนเล็กกล 1 อัตรา (อัตราพลอาสาสมัคร)

– เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี สูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร วุฒิม.6 หรือ ปวช.

 1. พลยิงเครื่องลูกระเบิด 1 อัตรา (อัตราพลอาสาสมัคร)

– เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี สูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร วุฒิม.6 หรือ ปวช.

 1. พลคุ้มกัน 1 อัตรา (อัตราพลอาสาสมัคร)

– เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี สูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร วุฒิม.6 หรือ ปวช.

 1. ผู้คุม 1 อัตรา (อัตราพลอาสาสมัคร)

– เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี สูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร วุฒิม.6 หรือ ปวช.

 1. พลดุริยางค์ 1 อัตรา (อัตราพลอาสาสมัคร)

– เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี สูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร วุฒิม.6 หรือ ปวช.

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7538-3434