Breaking News

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ไม่ต้องผ่าน กพ.) 1


กองทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 908 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2563

 1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 90 อัตรา

วุฒิปริญญาโท จำนวน 3 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี จำนวน 87 อัตรา

 1. บรรจุเป็นข้าราชการตำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 818 อัตรา

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 13 อัตรา

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 438 อัตรา

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 367 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

 

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-27 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 1. ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
 2. นายช่างภาพปฏิบัติงาน 1 อัตรา
 3. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) 1 อัตรา
 4. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม) 2 อัตรา
 5. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านจิตรกรรม) 1 อัตรา
 6. นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร – พระ) 1 อัตรา
 7. นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – ลิง) 1 อัตรา
 8. นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร – นาง) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) 1 อัตรา
 9. ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(จะเข้) หญิง 1 อัตรา
 10. ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(กีต้าร์) 1 อัตรา
 11. ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(ไวโอลิน) 1 อัตรา
 12. ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ 1 อัตรา
 13. นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านการแปลและเรียบเรียง) 1 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11-27 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำปีงบประมาณ 2563

 1. เสมียน (ชกท.710) จำนวน 2 อัตรา

– เพศชาย อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 1. เสมียน (ชกท.710) จำนวน 2 อัตรา

– เพศหญิง อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า

 1. เสมียน (ชกท.716) จำนวน 1 อัตรา

– เพศชาย อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า

 1. นายสิบส่งกำลัง (ชกท.760) จำนวน 1 อัตรา

– เพศชาย อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า

 1. พลขับ (ชกท.610) จำนวน 2 อัตรา

– เพศชาย อายุ 22-30 ปีบริบูรณ์ เป็นทหารกองหนุน

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกจัดการ กองกำลังพล ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร