Breaking News

ระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ข้าราชการทำงานนอกที่ตั้งได้แล้ว

ระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่

ระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ สรุประเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการพ.ศ 2565 หลังจากที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปนะครับ คำว่าส่วน งานราชการ ตามระเบียบนี้ก็จะหมายถึงกระทรวง ทบวง กรม จังหวัดอำเภอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักราชเลขาธิการสํานักพระราชวัง

ระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ข่าวเปิดสอบราชการ

ระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ระเบียบใหม่ ข้าราชการไทยต้องรู้ อยู่บ้านก็ทำงานได้ ระเบียบข้าราชการยุคใหม่2022

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานกปร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติราชบัณฑิตยสถานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานปปง. สำนักงานปปท. แล้วไม่รวมหน่วยงานอิสระรัฐวิสาหกิจสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่สถานที่ทำงานนอกที่ตั้งของส่วนราชการก็คือ 1. ที่ที่ไม่ได้อยู่ในสำนักงานของส่วนราชการครับ 2. พื้นที่ที่เรียกว่าโคเวิร์คกิ้งสเปซที่ส่วนราชการจัดไว้ให้ 3. บ้านหรือที่พักของเจ้าหน้าที่รัฐ 4. สถานที่อื่น ๆ ที่ส่วนราชการแต่ละแห่งกำหนดครับ

ระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ล่าสุด

ที่นี้การจะปฏิบัติจริง ๆ เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับส่วนราชการแต่ละแห่งเลยครับว่าจะไปกำหนดรายละเอียดยังไงโดยปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเลขานุการรัฐมนตรีเนี่ย จะสั่งให้ทำงานนอกที่ตั้งหรือให้กลับมาที่ตั้งตามที่เห็นสมควรก็ได้ ด้วยการกำหนดรูปแบบจำนวนวันวิธีสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เข้าไปทำงานในที่ตั้งและมีการบริหารจัดการกำกับติดตามงาน

ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องขอให้ติดต่อได้ตลอดช่วงที่ทำงานอยู่นอกที่ตั้งครับ ระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ส่วนเรื่องของ สิทธิ์การลาราชการ การลางานเช่นลาป่วย ลาพักร้อน หรือว่าลากิจต่าง ๆ เป็นต้น เนี่ย แล้วก็ยังรวมไปถึงการลงเวลาทำงานให้ใช้เหมือนกับการทำงานในที่ตั้งครับหรือจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันตัวตนลงเวลาทำงานก็ได้ครับ