Breaking News

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หนึ่งในข้อสำคัญ การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

หลังจากที่เราได้ศึกษา กฎหมายใช้สอบราชการ ที่เว็บของเรามาอย่างต่อเนื่องแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายบ้าง แล้วมาเริ่มศึกษา กับหัวข้อต่อไปของเรากันเลยครับ ว่าด้วยเรื่องการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

(๓) ก่อนเริ่มดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน กำหนดขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น

(๔) ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม

(๕) ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ ให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่วนราชการอื่นหรือระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และให้แจ้ง ก.พ.ร. ทราบด้วย

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการกาหนดวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละเรื่องทั้งนี้ ก.พ.ร. จะกำหนดแนวทางการดำเนินการทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติให้เป็นไปตามมารตรานี้ด้วยก็ได้

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนเริ่มดำเนินการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนเริ่มดำเนินการ

อธิบาย

มาตรา ๘ (๓) ออกสอบบ่อยครับ บัญญัติว่า ตาม พ.ร.ฎ. บ้านเมืองที่ดี ก่อนเริ่มดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน กำหนดขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือชี้แจงทาความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น

ข้อสอบ ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนราชการต้องดำเนินการตามข้อใดดังต่อไปนี้

ก.รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ข.ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น

ค.ก.และ ข.ถูก

ง.ไม่มีข้อใดถูก

เฉลย ข้อ ค.