Breaking News

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกในการให้บริการประชาชน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

        เชื่อว่าตั้งแต่เล็กจนโต เพื่อนๆ ต้องเคยได้ไปใช้บริการหน่วยงานราชการ กันอยู่แล้ว ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็จะมีขั้นตอนมากมายให้เราได้ปฏิบัติตามจนกว่าจะสำเร็จในแต่ละเรื่องก็ต้องใช้เวลาไปเป็นวัน หรือถ้าเร็วที่สุดก็ประมาณครึ่งวันเห็นจะได้ และแน่นอนว่าการบริการที่ล่าช้า ขั้นตอนมากมายนั้นไม่เพียงแต่ประชาชนจะได้รับบริการที่ล่าช้าแล้ว ยังสร้างความไม่พอใจจนนำไปสู่การร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างที่ปรากฏให้เห็นกันอยู่ประจำ และทุกคนก็หวังว่าขั้นตอนที่มากมายนั้นจะสามารถ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้บ้างไหม

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน

        ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ว่าประชาชนจะเบื่อที่ต้องพบเจออยู่เป็นประจำนะครับ แต่หน่วยงานราชการนั้นก็พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่เช่นกันปัญหาขั้นตอนที่มากเกินความจำเป็นก็ถูกปรับแก้ไขมาเรื่อยๆ ดังตามความในมาตรา 27 การบริหารบ้านเมืองที่ดีนั้น

ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ที่ต้องให้มีการกระจายอำนาจนั้นก็เพื่อความสะดวก ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้ดำรงตำแหน่งใดให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง ซึ่งไม่ต้องผ่านหลายชั้นจนทำให้เกิดความล่าช้า เพื่อนๆ จะสังเกตเห็นว่าบางหน่วยงานจะมี จนท.คนนึงคอยเซ็นต์อนุมัติให้ นั่นก็เป็นอีกการอำนวยความสะดวกหนึ่งที่รัฐจัดให้ประชาชน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการ ทั้งนี้ ในการกระจายอำนาจการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

        งานราชการ ต่างมีจุดหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพื่อความสบายใจแก่ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับบริการเพราะการปรับปรุงกระบวนงานที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลงไป