Breaking News

วิเคราะห์ข้อสอบก.พ. การออกสอบก.พ. แนวข้อสอบสำหรับสอบก.พ.ปีนี้

วิเคราะห์ข้อสอบก.พ.

วิเคราะห์ข้อสอบก.พ. เพื่อเตรียมสอบราชการ ให้เราได้จำไปสอบได้อย่างถูกที่สุด ตรงประเด็น ไม่ต้องมาวิเคราะห์ให้ปวดหัวอีกที

        ข้อใดอยู่ในอำนาจบริหารของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

        ก. สำนักข่าวกรอง

        ข. สำนักงบประมาณ

        ค. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

        ง. ผิดทุกข้อ

        เฉลย ง. ครับ ไม่มีข้อใดถูกเลย

วิเคราะห์ข้อสอบก.พ.

        หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อใคร

        ก. อธิบดี

        ข. รองปลัดกระทรวง

        ค. ปลัดกระทรวง

        ง. รัฐมนตรี

        เฉลย ค. ครับ ปลัดกระทรวง

        วิเคราะห์ข้อสอบก.พ.ข้อนี้อาจจะขัดๆ กับชีวิตจริงสักหน่อยนะครับ เรารู้สึกว่าเราต้องรายงานทั้ง ค. และ ง. นั่นคือ ปลัดกระทรวง และ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด แต่ถ้าว่ากันตามกฎหมายแล้วหละ ต้องตอบ ค. ครับ นั่นคือ ปลัดกระทรวง และซึ่งก็ต้องจำเป็น ปลัดกระทรวงครับ เพราะข้อสอบออกตามกฎหมาย ไม่ออกตามการทำงานจริง

วิเคราะห์ข้อสอบก.พ. ตะลุยโจทย์ก.พ. ฝึกทำข้อสอบก.พ. ให้ได้คะแนนมากที่สุด

หน่วยงานใดไม่ได้ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง

        ก. กรม

        ข. สำนักงานรัฐมนตรี

        ค. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารในกระทรวง

        ง. ถูกทุกข้อ

        เฉลย ข. สำนักงานรัฐมนตรีครับ

        บุคคลใดรับนโยบายจากส่วนกลางมาปฏิบัติด้านวิชาการในพื้นที่

        ก. นายอำเภอ

        ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

        ค. หัวหน้าส่วนราชการประจำเขต

        ง. วิทยากรภาค

วิเคราะห์ข้อสอบก.พ.

        วิเคราะห์ข้อสอบก.พ.ข้อนี้ขอเฉลยว่า ค. หัวหน้าส่วนราชการประจำเขตครับ การรับนโยบายจากส่วนกลางนั้น หัวหน้าสำนักงานในภูมิภาคต้องปฏิบัติตามส่วนกลางที่มีการคิดมาแล้ว ตัวชี้วัดโน่นนี่นั่นที่จะคอยกำกับเราให้ทำงานได้ตามเป้า Ufabet72 ตามตัวชี้วัด ซึ่งปัญหาที่คนของส่วนกลางคิดมานั้นแทบไม่เคยจะได้มาสัมผัสการทำงานของคนในพื้นที่เลย ไม่เข้าใจบริบทของการทำงานในพื้นที่ ทำให้บางที สิ่งที่คิดอาจไม่บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนที่ควรจะเป็นไป

        ตำแหน่งใดทำหน้าที่แนะนำการปฏิบัติราชการ

        ก. รัฐมนตรี

        ข. ผู้ตรวจราชการ

        ค. อธิบดี

        จ. จเรกระทรวง

        วิเคราะห์ข้อสอบก.พ.เฉลยครับ ตอบข้อ ข. ผู้ตรวจราชการนั่นเอง

        งานราชการ เข้ามาเป็นไม่ยากมากเท่าไรครับ แต่เข้ามาเป็นแล้ว คงต้องปรับตัวอีกมากมาย