Breaking News

ศูนย์บริการร่วม ต้นแบบ One Stop Service มาที่นี่ครบจบที่เดียว

ศูนย์บริการร่วม

ศูนย์บริการร่วม เชื่อว่าเพื่อนๆ อาจเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วครับ แต่ไม่รู้ว่าเคยได้ใช้บริการกันบ้างหรือเปล่า แต่ถ้าพูดถึง OSS หรือ One Stop Service ก็คงจะคุ้นกันเลยละหละครับ พูดในถึงหลักการนั้นก็ถือว่าดีมากเลยครับ แต่ในความเป็นจริงแล้ว บางศูนย์ก็อาจะไม่จบที่เดียว อาจจขาดความชัดเจนในเรื่องของการบริการต่อประชาชนอย่างจริงจัง

ศูนย์บริการร่วม

ศูนย์บริการร่วม ปลัดกระทรวงต้องจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่อบริการประชาชน

        ศูนย์บริการร่วม โดยส่วนใหญ่แล้วจะให้บริการแบบครบวงจรแต่ไม่ใช่ทุกขั้นตอนที่จะดำเนินการได้ที่นี่และจบได้ในที่นี่ ศูนย์บริการร่วมบางแห่งก็จัดเป็น OSS เลย ซึ่งตรงนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับ ที่ศูนย์บริการร่วมและ OSS อยู่ที่เดียวกัน โดยลักษณะของ ศูนย์บริการร่วมนั้น จะรวบรวมทุกภารกิจของกระทรวง ซึ่งถ้าไปติดต่อที่ศูนย์บริการร่วมก็จะได้ทราบข้อมูลในเบื้องต้นและให้เราไปติดต่อที่ตรงจุด ตรงประเด็นได้มากขึ้นไม่หลงทิศหลงทาง ไปแบบไม่รู้จุดหมาย เราสามารถเดินไปหาได้เลยครับ เขาจะมีคำตอบให้เราได้ในระดับหนึ่ง จะเป็นตัวกลางเพื่อประสานงานให้เหมือน Call Center

ศูนย์บริการร่วม

        มาตรา ๓๐ ในกระทรวงหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว

        งานราชการในปัจจุบัน พยายามปรับตัวเข้ากับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน บริการประชาชนได้รวดเร็ว ทันใจ ฉับไว และถูกต้อง เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการนั่นเอง