Breaking News

สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสาร สรุปกฎหมาย สรุปสอบราชการ

สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสาร สรุปเรื่องที่ออกสอบบ่อยมากๆ นิยามคำศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง นิยามคำว่า คนต่างด้าว บางทีโจทย์ก็จจะถามมาในลักษณะสลับคำไปมา เพื่อให้เราเกิดความสับสน

5. “คนต่างด้าว” แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

5.1 บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

สรุป คือ ไม่ใช่คนไทย และไม่ได้มีที่อยู่ในเมือง แต่ถ้าในเรื่องของชีวิตจริงนั้น นิยามนี้ก็อาจจะขัดความรู้สึกซักเล็กน้อย เพราะเท่าที่เราสัมผัสกันได้นั้น คนต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่ยังอยู่ในประเทศไทย ก็เรียกคนต่างด้าวเหมือนกัน

สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสาร สรุปพรบ.อ่านสอบ สรุปกฎหมายอ่านสอบ สรุปย่อพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

5.2 นิติบุคคลดังต่อไปนี้

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนของต่างด้าวใบหุ้นชนิดออกแก่ผู้ถือ ให้ถือว่าใบ หุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ

(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว

(3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของคนต่างด้าว

(4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการ หรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างดาว

สรุป

จะกล่าวถึงเรื่อง ทุน เกินกึ่งหนึ่ง

จะกล่าวถึงเรื่อง สมาชิก เกินกึ่งหนึ่ง

จะกล่าวถึงเรื่อง วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว

จะกล่าวถึงเรื่อง ผู้จัดการ หรือกรรมการ เกินกึ่งหนึ่ง

6. ผู้รักษาการ คือ นายกรัฐมนตรี (ตามมาตรา 5)

สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ต้องจำให้แม่นเลยนะครับว่า ผู้รักษาการตามพรบ.นี้คือ นายกรัฐมนตรี เพราะข้อสอบก็อาจถามได้เช่นกัน นึกอะไรไม่ออก ก็คิดถึงหน้าลุงตู่ไว้

7. ให้จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของงานราชการขึ้นในสํานักงานปลัด สํานักงาน นายกรัฐมนตรี (มาตรา 6)

เสริมความรู้ (ฉบับชั้นเซียน)

ถ้าเป็นพระราชบัญญัติ ผู้รักษาการ มีอํานาจออกกฎกระทรวง

ถ้าเป็นระเบียบ ผู้รักษาการ มีอํานาจตีความ วินิจฉัย