Breaking News

สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 อ่านกฎหมายสอบราชการ ในเวลาที่ยังเหลือน้อย

สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 นับว่าเป็นพรบ.อีกตัวที่ออกข้อสอบบ่อยมากแทบจะทุกสนามเลยก็ว่าได้ เพราะพรบ.ข่าวสารนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของรัฐที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปงานราชการที่ต้องยุ่งกับข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอด

1 พ.ร.บนี้ บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน (บังคับใช้วันที่ 9 มกราคม 2540)

2. มาตราทั่วไป

ประเด็นสำคัญคือ แยกระหว่าง

– ข้อมูลข่าวสาร

– ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลให้ได้

มาตรา 4 ท่องได้ยิ่งดี (ออกข้อสอบบ่อย) หา พ.ร.บ. ฉบับเต็มได้อ่านได้นะ

สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

1. “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่า การสื่อสารความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ หรือ เสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 เคยอกข้อสอบมาแล้ว เจาะลึกแนวข้อสอบสำหรับสอบราชการ

“ข้อมูลข่าวสารหมายความว่าอย่างไร”

ตอน สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง

ข้อใดถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร

1.เอกสาร 2. แฟ้ม 3. หนังสือ 4. แผนผัง 5 แผนที่ 6. รายงาน 7. ภาพวาด    

8.ภาพถ่าย 9. ฟิล์ม 10. การบันทึกภาพ หรือเสียง 11. การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์

สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

ข้อสอบอาจจะหลอกถามโดยเอาตัวเลือก รูปถ่ายมาถาม ถ้าเราไม่ท่องอาจจำไม่ได้ ซึ่งรูปถ่าย ไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารแต่เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 ในที่นี้เป็นเพียงแค่คำนิยาม แต่หลายครั้งที่คำนิยามเหล่านี้ก็ออกข้อสอบได้เช่นกัน เราจึงต้องศึกษาไว้ให้ดี จากตัวอย่างข้างต้นในเรื่องของรูปถ่าย นั้น ถ้าอ่านไม่ดีหรือวิเคราะห์ข้อสอบได้ไม่ได้ ก็จะทำให้เราตอบผิดได้เช่นกัน เราจึงต้องมาเรียนรู้สรุปแนวข้อสอบ สำหรับสอบราชการกันต่อไป