Breaking News

สรุปย่อข้อสอบก.พ. แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด แนวข้อสอบก.พ.ปีนี้ หางานราชการ

สรุปย่อข้อสอบก.พ.

สำหรับข้อต่อไปนั้น เราไปเรียนรู้ข้อสอบในมิติที่หลากหลายกันบ้างดีกว่าครับ เคยคุ้นไหมครับที่นายกรัฐมนตรีของเราได้พูดเสมอว่า นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้นคืออะไร แล้วก็อธิบายให้เราฟังมาตลอดตามสื่อต่างๆ สรุปย่อข้อสอบก.พ. ในข้อนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้นกันครับ

        จากเดิมที่เราได้ทำการศึกษาพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ไปแล้วนั้น สรุปย่อข้อสอบก.พ. ในข้อนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน

สรุปย่อข้อสอบก.พ.

        การบริหารราชการในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น เพื่อปรับปรุงระบบราชการที่มีความล่าช้าในบางขั้นตอน หรือบางกิจกรรม รัฐบาลได้ให้โจทย์ท้าทายใหม่สำหรับการบริหารงานในยุคดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็ว สำนักพัฒนารัฐบาดิจิทัล (องค์การมหาชน) มีหน้าที่ต้องทำ แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง เกิดขึ้นมาเพื่อการบริหารราชการแนวใหม่ตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลได้ตั้งไว้

สรุปย่อข้อสอบก.พ. แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง ข้าราชการยุคใหม่ทำงานไวกว่า 5 G

        สรุปย่อข้อสอบก.พ. ในข้อนี้จึงถามว่า แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง ต้องทำภายในกี่ปี

ในข้อนี้ผมจะขออธิบายไปเลยนะครับ

        สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ต้องทำแพลตฟอร์มดิจิทัลให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่ พ.ร.ฎ. บังคับใช้ และต่อมาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการ โดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ประชาชนได้ติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุปย่อข้อสอบก.พ. สอบก.พ.

        สรุปย่อข้อสอบก.พ. ในข้อนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ถ้าเราทำการศึกษาไว้ก็ดีนะครับ เพราะผมเชื่อว่า งานราชกา ในยุคใหม่ ที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนั้นจะเข้าสู่ระบบดิจิทัลเป็นเสียส่วนใหญ่ เราอาจต้องปรับตัวเพื่อรองรับการใช้งานใหม่ๆ ได้เลยครับ ไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะเป็นคนตกยุคตกสมัยก้าวไม่ทันเทคโนโลยีก็เป็นได้ครับ