Breaking News

สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารอ่านสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารล่าสุด

สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

(2) สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกันการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของ ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่ รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา ภายในดังกล่าว

สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการวันนี้ สรุปความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่ง

สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ในข้อนี้ต้องขออธิบายว่า การเปิดเผยที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือเสี่ยงต่อชีวิตความปลอดภัยของผู้นั้น จะเป็นเรื่องที่จะให้เกิดขึ้นไม่ได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า เช่น การเปิดเผยที่อยู่ของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย หากเปิดเผยเป็นสาธารณะแล้ว ญาติของคู่กรณีทั้งสองถ้าต้องการล้างแค้นและทราบที่อยู่ หรือ สังคมได้รับรู้แหล่งที่อยู่ ก็อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณีทั้งสองได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องให้ความสำคัญในการรักษาความลับเป็นอย่างมาก

(5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร

สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร งานราชการ

รายงานทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น ประวัติการรักษา หรือ เวชระเบียนที่เป็นเอกสารควบคุมและมีผู้ป่วยมีสิทธิรับรู้ได้คนเดียวนั้น หากเปิดเผยหรือล่วงรู้โดยผู้อื่นก็อาจจะทำให้เกิดความอับอาย และเป็นการไม่สมควรที่ผู้อื่นจะได้รู้ เช่น หากผู้ป่วยรายนั้นเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และผู้อื่นทราบ ก็อาจจะทำให้เกิดความอับอาย จนนำไปสู่การคิดสั้นก็เป็นได้

(6) ข้อมูลข่าวสารของงานราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ ประสงค์ให้ทางราชการนําไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

(7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา