Breaking News

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยไม่ได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญบางมาตราได้กำหนดไว้ว่า ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันนั้น จะเปิดเผยไม่ได้ ถ้าเปิดเผยก็จะมีความผิด

คีย์เวิริ์ด สำหรับข้อมูลที่มิให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ในที่นี่ก็จะมีอยู่หลายคำด้วยกัน เพื่อนๆ ต้องจำให้ได้ โดยท่องเป็นคำสั้นๆ ได้ดังนี้

อาจเปิดเผย

โดยคํานึง

1. การปฏิบัติหน้าที่

2. ประโยชน์สาธารณะ

3. ประโยชน์ของเอกชน

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร สรุปพรบ.ฉบับอ่านสอบ สรุปใจความสำคัญของพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

2. ข้อมูลข่าวสารของงานราชการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยรัฐประโยชน์ของสาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ที่ต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับ หากเปิดเผยก็จะส่งผลให้รูปคดีไม่ว่าจะทางใดจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบก็ไม่สมควรเปิดเผยข้อมูลของทั้งสองฝ่าย

(1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร งานราชการ

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ในข้อนี้ต้องขออธิบายว่า ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศนั้น บางคนอาจจะคิดว่า ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะปิดเป็นความลับ ถ้าเปิดเผยก็ไม่น่าจะเสียหายมาก ในข้อนี้ต้องปรับความคิดเสียใหม่ ต้องอย่าลืมว่าในแง่ของเศรษฐกิจนั้นประเทศของเรายังอยู่ในขั้นที่ประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งยังต้องพึ่งพาประเทศมหาอำนาจ หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว บางเรื่องที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะกระทบต่อความสัมพันธ์ เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง เช่นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อเกิดวิกฤติทางการเมือง เราไม่สามารถแสดงจุดยืนได้อย่างเต็มที่ในการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องเป็นกลาง เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเหล่านั้นไว้