Breaking News

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 1

 

 

* ใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2534 ( ราชกิจจานุเบกษา 4 กันยายน 2534 ใช้บังคับในวันถัดไป )

* มีทั้งหมด 4 ส่วน 75 มาตรา

* ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ –>  “นายกรัฐมนตรี”

* ารริหารราชการ ต้องคนึงถึง…     (รวมถึง การจัดงบประมาณ และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรง ตำแหน่ง)

  1. ประโยชน์สุขของประชาชน
  2. 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
  3. ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
  4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น
  5. การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความ สะดวก
  6. การตอบสนองความต้องการของประชาชน

*** ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ***

* การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้  “วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

* ให้มี การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้

1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ( การรวมอำนาจ Centralization )

หมายถึง การรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมทั้งประเทศ ทำให้เกิดรัฐบาล กลางขึ้น มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มีลักษณะเด่น คือ กำลังทหาร ตำรวจ / อำนาจในการ วินิจฉัยสั่งการ / มีระบบการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น / รัฐบาลกลางเป็นผู้กำหนดนโยบาย / อำนาจในด้าน การต่างประเทศ  — > ขึ้นอยู่กับส่วนกลาง

2. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ( การแบ่งอำนาจ Deconcentralization )

หมายถึง การบริหารราชการที่ส่วนกลางแบ่งอำนาจบางเรื่องให้กับตัวแทนของตนเองในส่วนภูมิภาค (ราชการส่วนกลางเป็นเจ้าของอำนาจ) โดยไม่ขาดจากการบังคับบัญชา

3. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ( การกระจายอำนาจ Decentralization )

หมายถึง การโอนอำนาจการปกครองจากรัฐบาลกลาง ไปยังท้องถิ่นให้บริหารจัดการเอง ภายใต้การ กำกับดูแลจากรัฐบาลกลาง หน่วยงานที่ได้รับการกระจายอำนาจต้อง –> เป็นหน่วยงานที่เป็น “นิติบุคคล” / ต้องมีสภาและผู้บริหารท้องถิ่น / ต้องมีอิสระในการปกครองตนเอง / ต้องมีงบประมาณของตนเอง ( จากภาษี

) / มีเจ้าหน้าที่ของตนเอง

 

* การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ให้กำหนดตำแหน่ง เงินเดือน — >> โดยคนึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน